ОБЩИНА МИЗИЯ

  ЗА ОБЩИНАТА       ИКОНОМИКА             ЗДРАВЕ                 КУЛТУРА        ОБРАЗОВАНИЕ            СПОРТ
 
Административни услуги
1.Искане за   издаване на удостоверение  за  раждане  - дубликат

2.Искане за  издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

3.Искане за  издаване  на препис-извлечение от акт за смърт

4.Искане за  издаване  на  удостоверение за наследници

5.М О Л Б А-ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за идентичност на имена

6.М О Л Б А-Д Е К Л А Р А Ц И Я  за издаване на удостоверение за родствени връзки
7.Искане  за  издаване  на удостоверение за семейно положение

8.Искане за  издаване  на  удостоверение за постоянен   адрес

9.Искане за   издаване на удостоверение   за  настоящ  адрес

10.Искане за  издаване  на  удостоверение за  липса на съставен акт за раждане или смърт:

11.Искане за  съставяне на акт  за  раждане  и  издаване  удостоверение - оригинал

12.З А Я В Л Е Н И Е  за сключване на граждански брак  и  издаване  удостоверение за граждански брак - оригинал

13.З А Я В Л Е Н И Е  за съставяне  на  акт  за  смърт  и  издаване  на  разрешение за  погребение  и препис-извлечение 

16.Искане за пресъставяне  на  акт  за   раждане по  събитие настъпило в чужбина


15.Искане за пресъставяне  на  акт  за   сключен  граждански брак  по  събитие настъпило в чужбина

14.З А Я В Л Е Н И Е за пресъставяне  на  акт  за   смърт  по  събитие настъпило в чужбина

17.З А Я В Л Е Н И Е за  ползване  на  Ритуална  зала  на  община  Мизия

18.Искане за издаване на удостоверение за семейно положение на български гражданин  за слючване на граждански брак с чужденец в страната

19.Искане за издаване на уудостоверение за семейно положение  на български гражданин за сключване на граждански брак  с чужденец  в  чужбина

20.Искане за издаване на удостоверение   за  многодетна  майка


21.Искане за заверка  на  документ  за превод и легализация

22.З А Я В Л Е Н И Е  за  промяна  в  гражданското състояние при развод

23.Искане за  заверка  на  покана-декларация за посещение на чужденец в Република България

24.Искане за  издаване  на  удостоверение от общ характер или служебна бележка

25.Искане за  презаверка на удостоверение

26.З А Я В Л Е Н И Е за  издаване на удостоверение за българско гражданство
27.З А Я В Л Е Н И Е за  заверка на молба-декларация за последна пенсия на починало лице

28.З А Я В Л Е Н И Е за отбелязване, допълнение и поправка в акт  по  гражданско състояние

29.Искане за   издаване на удостоверение за вписване  в  картотечния регистър на населението


30.З А Я В Л Е Н И Е за отразяване  промяна  на  име  в  регистъра  за  раждане / за сключване на граждански брак

31.Д Е К Л А Р А Ц И Я за сключване на граждански брак