ОБЩИНА МИЗИЯ   
ОБЛАСТ ВРАЦА
С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
ЗА ПЕРИОДА  2008 – 2011 г.
І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 година.
Като един основен инструмент за насърчаване на общинското развитие, ефективното управление на общинската недвижима собственост е от особено значение и е важен инструмент за осъществяване на политиката в общината за устойчиво развитие.                     
Общинската стратегия за управление на общинската собственост има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и възможност за допълване в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
Конкретните правомощия  на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинската собственост,  приета с протокол №13 решение №139/26.09.2008г., от Общинския съвет – Мизия.
Съгласно разпоредбите на закона, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
Общинската собственост е публична и частна.
Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:
-  имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;
-  имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
- имоти и вещи, определени със закон.
                                                                                                                                 Публична общинска собственост са:
- местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
         - сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
-          мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;
-          водни обекти и водностопански съоръжения и системи;
-          общински гори;
-          общински пасища и мери.
            Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите – публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.
         Частна общинска собственост са:
-          общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;
-          общински жилища, ателиета и гаражи;
-          общински земеделски земи и гори;
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:
-         продажба;
-         замяна;
-         дарение;
-         делба;
-         възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права;
-         апортиране в капитала на търговски дружества;
-         по друг начин, определен в закон.
Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.
Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.
Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост.
Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост не се съставят актове за общинска собственост
            След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.
            Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.
ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА
                   1. Обхват
            Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост обхваща периода 2008 – 2011 година.
            Предмет на  стратегията са застроените и незастроени имоти – частна общинска собственост в това число и жилищните имоти.
            Стратегията не  разглежда:
-          собствеността, включена в капитала на търговски дружества;
-          сградите – публична общинска собственост, представляващи детски заведения, училища, читалища, музеи и културни институти,  които са предоставени на организации и юридически лица по силата на специални закони.
-          имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация ;
-          имотите,  предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение (улици, площади, пазари и други обществени територии).
С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на стратегията не могат да се извършват разпоредби.
         2. Структура на стратегията
Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.
Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:
1.      Идентифициране на обема собственост;
2.  Анализ на състоянието към момента, включително:
-         рискове и слаби страни при управлението;
-         плюсове и възможности за развитие на потенциала.
3. Политики и конкретни задачи
ІІІ. ПРИНЦИПИ  И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
            Основните  цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Мизия за периода 2008 – 2011 година.
         1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост
-   Законосъобразност;
-   Приоритетност на обществения интерес;
-   Публичност;
-   Целесъобразност;
-   Състезателност при  разпореждането.
            2. Основни цели
1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.
2.Опазване и подобряване на екологичната среда.
3.Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.
ІV. Анализ на състоянието на общинската собственост. КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ
            Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Мизия има съставени 619 акта за общинска собственост.Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е посочена в Таблица № 1.
                                                                                                                           Таблица № 1
№ по ред
Вид на имота
Брой актове
1.
Незастроени поземлени имоти
76
2.
Застроени нежилищни имоти
- сгради
- части от сгради
25
10
3.
Детски градини и ясли
6
4.
Училища
8
5.
Здравни заведения
7
6.
Културни институти
12
7.
Спортни имоти
6
8.
Сгради на кметства
6
9.
Жилищни имоти
9
10.
Водни обекти (язовири)
1
11.
Гаражи
4
12.
Земеделски земи от общинския поземлен фонд
343
13.
Други
99
Общо:
612
            С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента.
          През изминалите 11 години от влизането в сила на ЗОС работата по пълното идентифициране на общинската собственост е извършвана с възможностите на отдел „Общинска собственост”. Проучване и актуване на имоти се е извършвало при изяснена собственост и при наличие на инициатива за разпореждане с конкретен терен или сграда. 
            1.НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ
Към края на м. декември 2008г. в Община Мизия има съставени 76  акта за общинска собственост с предмет незастроени имоти. Преобладаващият брой имоти са с площ до 1000 кв.м. На териториите на кметствата незастроените терени са предимно с жилищно предназначение.
Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения, жилища и др.Несистемна е била работата по проучване, деактуване и актуване на незастроените имоти. В повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започвала проучване на собствеността  на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически или юридически лица. 
Имотите, които са в територията на централна градска част  са малки, разпокъсани, често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
Рискове и слаби страни
- неприключил и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;
            - недостатъчен кадрови и организационно–технически ресурс;
            -  риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
Плюсове и възможности
- оптимизиране процеса на управление;
- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти;
- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;
            - максимално развитие потенциала на всеки имот.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
                  Политики и задачи
- да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени;
          - да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП);
- да продължи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху общински терени;
- да се изгради смесената Комисия по общинска собственост, утвърдена с Решение на Общинския съвет, като орган, който се произнася относно законосъобразността, целесъобразността и наличието на интерес за общината от конкретно разпореждане;
- да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на консултанти и фирми.
                   2.ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
       След влизане в сила на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Закона за общинската собственост, са продадени застроени имоти.Продажбата им  осигури еднократен приход в общинския бюджет, но същевременно  лиши общината от приходи в дългосрочен план.
       Към настоящия момент Община – Мизия е собственик на 25 сгради,  10 обособени части от сгради и 4 гаража  - частна общинска собственост /ЧОС/.
            Към края на м. декември действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти ЧОС са разпределени по предназначение съгласно Таблица № 2.
                                                                                                                       Таблица № 2
№ по ред
Предназначение
Брой договори
1
2
3
1.
Обекти за търговия,  офис, производствени дейности, услуги, реклама и др.

2.
Земеделски земи

3.
Гаражи

4.
Политически партии

5.
Неправителствени организации

6.
Лекари

Общо:

За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост.
            Приходите от наеми и такси за 2008 г. на застроени и незастроени нежилищни имоти  са 150550лв.
Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на кметствата.
Причина за липсата на интерес за голямата част от помещенията е лошото им състояние. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт,  ремонт на покриви, укрепване и др.
Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по кметствата. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Целесъобразна на този етап е продажбата на тези имоти. Училищните сгради са с големи прилежащи терени и са разположени в централната част на населените места.  Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
Рискове и слаби страни
- лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;
- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;
- риск от грешни решения за разпореждане;
Плюсове и възможности
- възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично частно партньорство, при застрояването и чрез замени на терени срещу ново строителство върху тях;
- оптимизиране процеса на управление;
- прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците;
- осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи
- да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
- осъществяване на замени на терени срещу части от новопостроените сгради с обществено-обслужващо предназначение;
- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите;
- да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на  публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем, ползване и разпореждане;
         3.ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Управлението на жилищните имоти е възложено на отдел Общинска собственост, който организира поддръжката, ремонта на жилищата  и събирането на наеми.
Община Мизия  разполага с 8 общински жилища от 40 кв.м., които представляват 6 апартамента находящи се  на ул.”Ал.Якимов”№55,в  Бл.№6, и 2 апартамента намиращи се в жк “КЦХ”, бл. А-2 в гр.Мизия.
В общинските жилищата за настаняване под наем са настанени граждани и техни семейства с установени жилищни нужди по реда  на чл.45 от ЗОС и чл.15, ал.7 от Наредба №5 на общински съвет гр.Мизия.      
Към м.декември 2008 год. е начислен годишен наем в размер на 1878лв.,а събраните приходите от наеми на общински жилища са в размер на 1594лв.
Необходимо е годишно около 50 % от приходите от наеми да се разходват за поддръжка и ремонт на общинските жилища.
С решение № 139, т.2/26.09.2008 год.на Общински съвет е определена  наемната цена на кв.м. полезна площ в размер на 1 лев.
Жилищният фонд е стар и амортизиран.Жилищата са панелни и в по- голямата си част се намират на първи и последни етажи. Същите са неподдържани, в лошо физическо състояние. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми са недостатъчни за поддръжката на жилищния фонд. 
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
         Рискове и слаби страни
- значителен процент остарял сграден фонд;
- недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции;
- нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;
            Плюсове и възможности
- продажба на амортизирани жилища;
-възможност за актуализация на наемната цена, на база социалноприемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
         Политики и задачи
- да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството;
- при необходимост да се извършват продажби на жилища, строени преди повече от 25 години по цена определена от лицензиран оценител.
4.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските на Община Мизия са възстановени ……….дка земеделски земи, от които …………. дка публична общинска собственост и ……………. дка - частна общинска собственост.
Публичната общинска собственост при земеделските земи включва:
- пасища; 
- мери.
Съгласно Закона за допитване до народа, пасищата и мерите,  които в Община Мизия са ……………дка, се предоставят за ползване при отглеждането на животни.
      Земеделска земя по видове собственост


                     в землището на гр.Мизиявид собственост
имоти бр.
площ в дка
площ %

държавна частна
410
7146,774
11,14

частна
5366
39391,116
61,37

на религиозни организации
3
71,005
0,11

общинска частна
75
1108,97
1,73

смесена,чл19
4
2932,051
4,57

на юридически лица
889
9068,429
14,13

стопанисван от общината,чл.19
628
2624,777
4,09

държавна публична
10
256,707
0,4

общинска публична
359
1582,761
2,47

ВСИЧКО:
7744
64182,59
100


Към 31.12.2008г. са сключени 1 договор за наем за земеделска земя в землището на гр.Мизия, за 82,087 дка.
           Земеделска земя по видове собственост

                в землището на с.Липница


вид собственост
имоти бр.
площ в дка
площ %
държавна частна
113
1535,799
5,9
частна
2730
19306,011
74,22
на религиозни организации
5
29,702
0,11
на чуждестранни организации
5
55,484
0,21
общинска частна
113
2460,7
9,46
смесена,чл19
1
1380,892
5,31
на юридически лица
21
141,374
0,54
стопанисван от общината,чл.19
90
141,703
0,54
държавна публична
6
130,91
0,5
общинска публична
225
829,976
3,19
ВСИЧКО:
3309
26012,551
100
Към 31.12.2008г. са сключени 4 договора за наем за земеделска земя в землището на с.Липница, за 196,87дка.
                 Земеделска земя по видове собственост

                  в землището на с.Сараево


вид собственост
имоти бр.
площ в дка
площ %
държавна частна
14
271,575
7,07
частна
181
1345,886
35,04
общинска частна
1
40,401
1,05
смесена,чл19
1
301,894
7,86
на юридически лица
13
107,458
2,8
стопанисван от общината,чл.19
113
1602,35
41,71
държавна публична
3
58,92
1,53
общинска публична
30
112,829
2,94
ВСИЧКО:
356
3841,313
100
Към 31.12.2008г. няма сключени договори за наем за земеделска земя в землището на с.Сараево.
              Земеделска земя по видове собственост

                 в землището на с.Софрониево


вид собственост
имоти бр.
площ в дка
площ %
държавна частна
123
2706,466
4,77
частна
3069
35892,931
63,23
на религиозни организации
2
79,492
0,14
общинска частна
148
3376,166
5,95
смесена,чл19
1
2792,287
4,92
на юридически лица
299
4486,087
7,9
стопанисван от общината,чл.19
243
5524,188
9,73
държавна публична
26
502,073
0,88
общинска публична
287
1403,513
2,47
ВСИЧКО
4198
56763,203
100
Към 31.12.2008г. е сключен 1 договор за наем за земеделска земя в землището на с.Софрониево, за 52,0дка
    Земеделска земя по видове собственост

                    в землището на с.Крушовица


вид собственост
имоти бр.
площ в дка
площ %
държавна частна
306
5069,462
9,97
частна
3582
31765,376
62,47
на религиозни организации
1
28,517
0,06
общинска частна
121
2714,135
5,34
смесена,чл19
3
2645,779
5,2
на юридически лица
509
5683,603
11,18
стопанисван от общината,чл.19
262
1483,018
2,92
държавна публична
5
108,338
0,21
общинска публична
274
1353,187
2,66
ВСИЧКО:
5063
50851,415
100
Към 31.12.2008г. няма сключени договори за наем за земеделска земя в землището на с.Крушовица.
Съотношението между обработваемите и необработваемите земеделски земи – частна и публична общинска собственост е посочено в Таблица №3
........................................................
В обработваемите площи са включени ниви, площи за зеленчукови култури и за полски култури. Това е селскостопанския фонд, с който Община Мизия може да извършва разпоредителни действия и от който може да реализира приходи.
Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ  са останали след възстановяването на правата на собствениците и се стопанисват и управляват от общината. Те служат за обезщетяване на собственици, за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост,  за  реализиране на проекти за техническа инфраструктура и др. Тези земи не могат да се продават и за тях да се издават удостоверения за снабдяване с нотариални актове. Единствената  възможност за тяхното управление е отдаването им под наем за 1 година. Към настоящия момент има сключени  4 броя договори  за  664,559дка.
Към момента на възстановяване на земеделските земи в общината не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване  на имотите, отразен в регистрите на ОС”Земеделие”гр.Оряхово съответства на действителното фактическо състояние. Необходимо е след направен оглед на място и установяване действителния начин на трайно ползване, това да бъде отразено в картите на възстановената собственост по землища. Не могат да бъдат големи очакванията за приходи от земеделска земя, предвид разпокъсаността на обработваемата земя, маломерността на парцелите и ограничените възможности за механизация, обусловени от теренните особености на някои райони.
Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по:
-  оглед;
-  установяване на действителния начин на трайно ползване;
-  изготвяне на скица;
-  удостоверение за техническа характеристика
-  данъчна оценка;
          Тези дейности изискват ангажиране на  институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс.
Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.
Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.
След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент, Община Мизия не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. Трасирането на един имот  представлява поставяне на трайни знаци и средната му цена варира между 40,00 лв. и 60,00 лв. според конфигурацията на имота. Целесъобразно е трасиране да се извършва при наличие на спор за собствеността или при установяване на обработване на земеделски земи – общинска собственост без правно основание.
От стартирането на поземлената реформа административният потенциал на общинската администрация не съответства на новите ангажименти като собственик. Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи налага привличането на външни експерти и сключването на договори със специализирани фирми, които да подпомагат действията на общинската администрация. 
Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за:
- изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт;
- промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин); 
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
Рискове и слаби страни
- неприключил процес на идентификация и актуване   на общинските имоти;
            - недостатъчен потенциал за управление и контрол;
- малки приходи от наеми;
- голям брой маломерни имоти , разпокъсана собственост;
- законови и други ограничения при разпореждане с част от  земеделските земи (пасища, мери, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) ;
- необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване;
- наличие на голям брой изоставени и необработваеми трайни насаждения.
Плюсове и  възможности
- с влизането ни  в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи;
- актуване на нови имоти;
- стартиране процеса на комасация на земеделските земи ;
- оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и фирми;
- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи
- да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на собствеността, за комасация и рекултивация на земите;
- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;
- да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на поземления фонд;
- да се повиши административния капацитет на Община Враца за управление на земеделските земи.
ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД
            Горският фонд на Община Мизия е ……….. дка., от които ...............дка са гори в земеделски земи.Разпределението на горския фонд по населени места е посочен в Таблица № 4.
                                                                                                            Таблица № 4
№ по ред
Населени места
Гори в горски фонд,дка
Гори в земеделски земи,дка
ОБЩО:
1.
2.
3.
4.
5.
ОБЩО:
            Съгласно чл.25, ал. 1 и 2 от Закона за горите трябва да се изработват лесоустройствени проекти за видовете горска собственост. Община Мизия има лесоустройствени проекти за част от общинските гори. Необходимо е да бъдат заложени средства в бюджета за разработването им. Лесоустройственият проект осигурява добри предпоставки за стопанисването на горския фонд.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
Рискове и слаби страни
- недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по стопанисването на горския фонд;
- липса на лесоустройствени проекти;
- риск от грешни решения за разпореждане;
- риск от злоупотреба със собствеността чрез изсичане;
Плюсове и възможности
- възможност за оптимизиране процеса на управление чрез привличане на външни специалисти и сключване на договори с държавните  дивечовъдни станции;
-   възможност за увеличаване на  приходите от горския фонд;
- увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи;
-  осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за развитие и обогатяване на горския фонд.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи
            - да се възложи изготвянето на лесоустройствени проекти за общинските гори;
            - да се реализират замени с цел ефективно управление и защита на обществения  интерес;
            - да се  актуализира  ежегодно  размерът на тарифните такси, за добитата дървесина от земеделски земи по ЗСПЗЗ;
            - да се повиши административния капацитет на Община Мизия за управление на горския фонд.
От настоящата стратегия следва да произтекат две стратегически цели:
-Възможност за общинската администрация да реагира на икономическите и административните потребности.                                                                                                       
-Възможности на общината да осигури добра подръжка на имотите-намаляване на разходите и увеличаване на приходите.                                                                               
Тези цели могат да бъдат постигнати с помощта на определени управленски инструменти за формиране на стратегическите намерения. Първият инструмент включва разработване на методология за класификация на активите. Вторият инструмент предполага изготвяне на годишни планове за управление на активите.
Използването на тези два инструмента дава възможност на общинската администрация да формира ясна визия за това, как всеки конкретен актив да бъде използван по най-ефективен начин  
КМЕТ НА ОБЩИНА
                        МИЗИЯ:
            Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
СЪГЛАСУВАЛ:
      СЕКРЕТАР:.......................
                        / Д.Лехчевска /
       ПРОВЕРИЛ: ДД”УТИД......................
                        / Ф.Лазарова /
Изготвил:.............................                                                                                           
               / Л.Георгиева /