ОБЩИНА МИЗИЯ


  ЗА ОБЩИНАТА       ИКОНОМИКА             ЗДРАВЕ                 КУЛТУРА        ОБРАЗОВАНИЕ            СПОРТ
 
       Здравеопазване


       Динамичността, с която се извършват промените налага бързо и навреме да се реагира на всички промени засягащи социалния статус и медицинското обслужване на населението в общината Мизия.
Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.
На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване - гр. Враца (РЦЗ), на територията на Община Мизия функционират, както следва:

"        Амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики - 5;
"        Амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики - 1;
"        Амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуални практики - 2.
       
       Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са предвидени сключване на договори с медицински фелдшери.
Специализираната медицинска помощ на територята на общината се осигурява от лекари от МБАЛ, гр. Оряхово с призната специалност в съответната медицинска област.
Извънболничната помощ след 01.07.2000г. се финансира от Национална здравно осигурителна каса (НЗОК).
Тенденцията в общината е търсенето на специалисти и от други специалности с цел разширяване на специализираната помощ.
Болничната помощ в общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Оряхово и Многопрофилна болница за активно лечение- гр. Козлодуй.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ