ОБЩИНА МИЗИЯ


  ЗА ОБЩИНАТА       ИКОНОМИКА             ЗДРАВЕ                 КУЛТУРА        ОБРАЗОВАНИЕ            СПОРТ
 
ОБРАЗОВАНИЕТО В ГРАД МИЗИЯ

       Дейността на отдел "Образование и култура"  е да е да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на образованието и културата на територията на община Мизия в  съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника да прилагане на Закона за народната просвет и да изпълнява Образователната политика на Община Мизия. Образователната политика на Общината поставя ученика като главна ценност, която осмисля всяка идея за развитието на училищното образование отчитайки както социалните - икономическите така и демографските характеристики на днешното общество. В този смисъл се налага преосмисляна на възможности, които да отговорят адекватно и в съответствие с изискванията ва времето.

       Специализиран орган за организиране и контролиране дейността на общинските детски градини, училища и обслужващи звена е - Цветанка Дамянова - Главен специалист "Образование и култура" към Община Мизия

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Общински детски комплекс
Гр.Мизия, Община Мизия
Ул. "Дико Илиев"№25 А
Тел: 09161 / 21-60
Директор: Емилия Киновска

       Обединен детски комплекс е обслужващо системата на народната просвета звено и работи за осъществяване на държавната политика, за възпитание и развитие на децата и учениците чрез извънучилищните дейности.