СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИЗИЯ

Петък, 14 Февруари 2020 15:54 Община Мизия - СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИЗИЯ
Печат

 СТРУКТУРА  И  ЧИСЛЕНОСТ

На  Общинска  администрация  при  Община  гр.  Мизия

А. Структура и численост на Общинска администрация

№ по ред

Структура

Брой

1

2

3

І.

Ръководство

6

1.

Кмет на Общината

1

2.

Зам.кмет на Общината

2

3.

Секретар на Община Мизия и Служител по сигурността на информацията

1

4.

Главен архитект

1

5.

Финансов контрольор

1

ІІ.

Обща администрация

12

1.

Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности„

 

2.1.

Директор Д ”АПИОФД”

1

2.2.

Главен счетоводител

1

2.3.

Ст.спец. „ГРАО„

2

2.4.

Гл.спец. „Човешки ресурси„

1

2.5.

Гл.спец. „Административно обслужване на населението”

1

2.6.

Ст.спец. „Административно обслужване на населението“

1

2.7.

Гл. специалист „БФ”

1

2.8.

Старши счетоводител

1

2.9

Юрисконсулт

1

2.10

Гл.спец. „Приходи“

1

2.11

Ст.спец. „Приходи“

1

ІІІ.

Специализирана администрация

19

1.

Дирекция „ Устройство на територията, европейски програми и проекти икономически и стопански дейности „

10

3.1.

Директор „УТЕППИСД“

1

3.2.

Гл.спец. „Общинска собственост и земеделие”

1

3.3.

Ст.спец.”ПСИК„

1

3.4.

Ст.спец. „Кадастър и деловодство”

1

3.5.

Ст.експерт „УТС”

1

3.6.

Гл. експерт  „Обществени поръчки ”

1

3.7.

Гл.спец.„Устройство на територията”

1

3.8.

Гл.експерт „ЕПП и социални дейности“

1

3.9.

Ст.спец. „ЕПП, туризъм и околна среда“

1

2.10.

Гл.спец. „Екология”

1

ІV.

Дирекция „Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики“

9

4.1

Директор на Дирекция „ХДОКМП“

1

4.2

Главен експерт „Образование“

1

4.3

Секретар на МКБППМН“

1

4.4

Главен експерт „Здравеопазване“

1

4.5

Ст.спец. „Етнически въпроси, младежки дейности и спорт“

1

4.6

Ст.спец. „Социални дейности“

1

4.7

Гл.спец. „Връзки с обществеността и култура“

1

4.8

Технически сътрудник

1

4.9

Гл.спец. „Отбранително-мобилизационна подготовка“

1

 

Б. Структура на изнесена администрация – Кметства в Община Мизия

№ по ред

Кметства

Брой

1

2

3

І.

Кметство село Войводово

1

1.

Кметски наместник на кметство село Войводово

1

ІІ.

Кметство село Крушовица

2

1.

Кмет на кметство село Крушовица

1

2.

Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Крушовица

1

ІІІ.

Кметство село Софрониево

2

1.

Кмет на кметство село Софрониево

1

2.

Гл.спец. „Кметство„ с. Софрониево

1

ІV.

Кметство село Липница

2

1.

Кмет на кметство село Липница

1

2.

Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Липница

1

V.

Кметство село Сараево

0.5

1.

Кметски наместник на кметство село Сараево

0.5