Обява

Сряда, 06 Февруари 2013 11:56
Печат

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – ОРЯХОВО

О Б Я В Я В А
СТАРТИРАНЕТО ОТ 04.02.2013г. НА
П Р О Ц Е Д У Р А 2013г. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ
BG051PO001- 6.2.17 "СТАРТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА"

ПО ПРОЕКТА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ:

- Младежи до 29 г. ненавършени до 15.02.2013г., включително, притежаващи висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.
- Кандидатите могат да притежават общ трудов стаж към датата на включване в Проекта не повече от 3 години.
- Да бъдат регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение.

Подробна информация за Работните места, Процедурата за кадидатстване и Критериите за подбор
ще получите в Бюрото по труда, филиал Мизия, стая № 106,
и на www.az.government.bg

Крайният срок за депозиране на документите за участие по Проекта – 15.02.2013г.
Документите се подават лично.