Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на община Мизия за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия .
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГР.МИЗИЯ ,ЧЕ С РЕШЕНИЕ № 257 /28.06.2013 Г.НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ГР.МИЗИЯ -05.08.2013 Г./ПОНЕДЕЛНИК/Е ОБЯВЕН ЗА НЕРАБОТЕН ДЕН.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ЩЕ БЪДЕ ОБСЛУЖЕН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ГРАФИК СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОТДЕЛИ-ГРАО,ТСУ И ДАНЪЧНО ЗВЕНО,СЛЕД ОБАЖДАНЕ НА ДЕЖУРНИЯ ПО СЪВЕТ НА ТЕЛЕФОН-0888754578.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

СЪОБЩЕНИЕ за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

Е-мейл Печат ПДФ

На 05.07.2013г., в 14.30 часа, в община Мизия, на адрес гр. Мизия, ул. "Петко Данков", Общински клуб гр. Мизия, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България".
На срещата представляващият Възложителя „Южен поток България" АД и експерти от фирмата, запознаха присъстващите накратко с инвестиционното предложение, като беше представен кратък филмов материал за газопровода „Южен поток". Ръководителят и експерти от екипа, изготвили Доклада за ОВОС запознаха присъстващите със съдържанието и резултатите от Доклада.
Общественото обсъждане приключи в 15.30ч. като нямаше възражения и не бяха депозирани писмени становища от заинтересованите лица засягащи съдържанието и резултатите на Доклада по ОВОС.

 

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- гр.Враца Общинска служба по земеделие гр.Оряхово

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на общини Оряхово и Мизия

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с предстоящата процедура по Глава Пета А „ Ползване на земеделските земи" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Общинска служба по земеделие гр.Оряхово Ви напомня, че крайния срок за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2013-2014г. е 31.07.2013г., като Ви уведомява, че със заповед № РД- 46-216/22.05.2013г. на Министъра на земеделието и храните са одобрени нови образци на същите, както и нови образци на споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ.
С оглед непроменените и изключително интензивни срокове за работа на комисиите по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ, ОСЗ Оряхово Ви приканва да подадете своите декларации/заявления и договори за регистрация.
Декларациите/заявленията за повече от 10 /десет/ броя имоти се представят в ОСЗ и в електронен формат.

 

Конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната 2013/2014 година

Е-мейл Печат ПДФ

Младежка фондация „Арете" – България с подкрепата на Тръст за Социална Алтернатива

О Б Я В Я В А

Конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната 2013/2014 година

Краен срок за кандидатстване:

28 юли 2013 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да са ученици от 9 до 12 клас през учебната 2013/2014г.
2. Да учат в друго населеното место или в отдалечен квартал на града.
3. Да имат добър годишен успех за учебната 2012/2013г.
4. Да са от семейства с ниски доходи.
5. Да са мотивирани да продължат образованието си.

Списък с необходими документи:

1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване, включващ есе на тема "Какво искате да постигнете през следващите 5 години?"
2. Служебна бележка/справка от училище, съдържаща информация за годишния успех, броя извинени и неизвинени отсъствия на ученика за 2012/2013г. с печат от училището. Учениците, които през 2013/2014г ще учат в училище, различно от завършеното през 2012/2013г, трябва да представят уверение, че са записани.
3. Препоръка от учител, познаващ добре ученика, с посочено име и телефон за връзка.
4. Доказателство за доходите на всеки родител/настойник:
- Служебна бележка от работното място;
- Служебна бележка от Бюрото по труда;
- Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане";
- Декларация, подписана от родител/настойник, че не е регистриран в Бюрото по труда и че няма постоянна работа.

Документи се изпращат сканирани на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. илипо пощата до 28 юли 2013 г. на адрес Младежка фондация „Арете" – България, бул. „Александър Стамболийски" № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000

Стипендията е в размер до 600 лева годишно. Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Стипендията се отпуска за месечни карти за транспорт, учебници, учебни помагала, пособия и ученическа униформа.

Непълни и изпратени формуляри след посочения срок няма да бъдат разглеждани от Комисията за избор на участници, съставена от представители на Младежка фондация „Арете" – България и външни експерти. В интерес на кандидатите е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Възможно е да се свържем с кандидатите за повече информация преди да бъде направено окончателното селектиране.

За допълнителна информация можете да се обадите на телефон 02-980-90-21 или да пишете на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Formulyar_Stipendii_2013(1).doc)Формуляр за кандидатстване[ ]
 


Страница 124 от 155
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"