Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВА ЗА РАБОТА В ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА
на четири часов работен ден

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно
Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

Допълнителна квалификация:
 Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С"
 Да познава техническото устройство, принципа на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на различните марки и видове линейки;
 Да познава специфичните изисквания при превозването на хора с оглед сигурността им и безопасността на другите участници в движението по пътищата;
 Да познава технологичните изисквания към превоза на болни;
 Техническа грамотност
Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

Необходими документи за кандидатстване:
1.Мотивационно писмо
2.Документ за самоличност /копие/
3.CV
4.Копие от:
• диплома за завършено образование;
• свидетелство за управление на МПС категория „С"
5.Трудова книжка /копие/;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Карта от предварителен медицински преглед.
При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Начин на подбор на кандидатите:
Класация по документи и събеседване.

Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси" при Община Мизия в срок до 31.12.2017г. включително.
За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров" № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Мотивите за нейното приемане са да се облекчи заплащането на наем от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, тъй като те не генерират приходи от дейността си и наемните цени са непосилни за заплащане.
Целите, които се поставят с новата Наредба са:
- Да се намалят наемните цени за отдадени под наем общински обекти на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
Привличане като наематели на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ-пром. Нар.№5.doc)ПРОЕКТ-пром. Нар.№5[ ]
 

Проект на Наредба за промени и допълнения в Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община изия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията, касаещи условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи на територията на Община Мизия.

Целите, които се поставят с новата Наредба са:
Да се регламентира в Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Мизия редът за разполагане на рекламно-информационни елементи в съответствие със законовите разпоредби.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
Синхронизиране на Наредба №13 на ОбС-Мизия с номативни актове от по-висока степен.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ-пром. Нар.№13.doc)ПРОЕКТ-пром. Нар.№13[ ]
 

ОБЯВА ЗА РАБОТА В ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

....

Прикачени файлове:
Изтегли файла (обява 09.11.pdf)ОБЯВА[ ]
 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.11.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Работни места за специалисти с висше образование
1 фармацевт
1 помощник – фармацевт

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 продавач-консултант
6 машинен оператор, навиване на бобина
8 шивач
3 фрезист
3 стругар
3 заварчик
3 шлосер
1 огняр

• По схема „Обучения и заетост за младите хора"

2 общ работник, поддържане на сгради
48 работник, озеленяване
5 работник, строителството
12 охранител
1 работник, поддръжка
1 главен сервитьор
1 общ работник

 


Страница 2 от 125
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"