Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Отчет за 2017 год. в изпълнение на чл. 71

Е-мейл Печат ПДФ

ОТЧЕТ за 2017 година в изпълнение на чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи

 

 

ОТЧЕТ  за  2017 година

 

в изпълнение на  чл.71 от Наредбата  за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

1. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт

На основание чл. 14, ал.5 от ЗОП е проведено директно договаряне с ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, в резултат на което на 12.05.2017 г. е подписан договор за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт  по утвърдени маршрутни разписа-ния, със срок 1 год.

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози

1.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 14.05.2016г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13. 

2.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 12.05.2017г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13. 

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

3. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива

 

Общ размер

Превозвач

3.1. Компенсации  за безплатен и по намалени цени превоз на:

 

 

3.1.1. Ветерани, военноинвалиди, военно пострадали, деца, учащи, пенсионери

19 898,00

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13  

3.1.2. Служители по чл.19, т.7

-

 

3.2. Компенсации  за безплатен транспорт деца и ученици до 16 години

43 439,00

 Община Мизия (собствен транспорт) 

3.3. Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

1 834,00

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13  

О б щ о:

65 171,00

 

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  04.01.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

фармацевт                         

1  помощник – фармацевт

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

оператор, производствена линия

8  шивач

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 монтьор, електронно телекомуникационно оборудване – чл. 36, ал. 1

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

 1 работник, озеленяване

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 25 от 14.12.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване на УПИ I-843, кв. 83 по регулационен план на с. Крушовица, с цел промяна на отреждането от „за нискоетажно жилищно застрояване" в „производствено складови дейности", както и урегулиране на имота по имотните граници. .
Съгласно чл. 124б, ал. 4 Заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 327 от 29.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на кв. 81 и кв. 82, по регулационен план на гр. Мизия, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА В ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА
на четири часов работен ден

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно
Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

Допълнителна квалификация:
 Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С"
 Да познава техническото устройство, принципа на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на различните марки и видове линейки;
 Да познава специфичните изисквания при превозването на хора с оглед сигурността им и безопасността на другите участници в движението по пътищата;
 Да познава технологичните изисквания към превоза на болни;
 Техническа грамотност
Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

Необходими документи за кандидатстване:
1.Мотивационно писмо
2.Документ за самоличност /копие/
3.CV
4.Копие от:
• диплома за завършено образование;
• свидетелство за управление на МПС категория „С"
5.Трудова книжка /копие/;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Карта от предварителен медицински преглед.
При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Начин на подбор на кандидатите:
Класация по документи и събеседване.

Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси" при Община Мизия в срок до 31.12.2017г. включително.
За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров" № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 


Страница 10 от 133
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"