Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

 

 

  По данни на НИМХ към БАН на 24.10.2018 г. е получено предупреждение за очаквани на 24.10.2018 г. силен вятър.

НИМХ-БАН обявява оранжев код за област Враца като се очакват усилване на вятърът от запад-северозапад. Ще достигне средна скорост между 20 и 25 м/сек. През нощта срещу четвъртък- рязко застудяване.

    Предвид даденото предупреждение  гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпване на лошите метеорологични условия.

 

От общинското ръководство

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 455 от 28.09.2018 г. на Общински съвет – гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПЗ – план за застрояване за „Разширяване на гробищен парк“, с. Крушовица на                     ПИ № 240002, местност „Калугерица“ в землището на с. Крушовица.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия:

          Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ  

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 131, ал.2, т.4 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № РД.08-21/15.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Подробен устройствен план - ПЗ /План за застрояване/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на „Кунчеви“ ООД за ПИ № 000283, с който се променя предназначението от „Стопански двор” в „За земеделски и складови дейности“ в землището на с. Липница. За същата инвестиционна инициатива главния архитект на Община Мизия е издал Разрешение за строеж № 18/15.10.2018 г. за обект „Навес хале за селскостопанска продукция и инвентар“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 131, ал.2, т.4 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № РД.08-22/15.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Подробен устройствен план - ПЗ /План за застрояване/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на „Тоев Кампо“ ЕООД за ПИ № 282021, с който се променя предназначението от „Стопански двор” в „За производствено складови дейности“ в землището на с. Софрониево. За същата инвестиционна инициатива главния архитект на Община Мизия е издал Разрешение за строеж № 19/15.10.2018 г. за обект „Навес хале за съхранение на селскостопанска техника и инвентар“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-20/11.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване в кв. 100 по регулационен план на              с. Софрониево, Община Мизия, с цел обособяване на нови УПИ X, УПИ XXI, УПИ XXII и УПИ XIII по имотните граници на имот с кад. № 0.436 без промяна на отреждане

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия

       Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 


Страница 10 от 159
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"