Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 131, ал.2, т.4 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № РД.08-21/15.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Подробен устройствен план - ПЗ /План за застрояване/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на „Кунчеви“ ООД за ПИ № 000283, с който се променя предназначението от „Стопански двор” в „За земеделски и складови дейности“ в землището на с. Липница. За същата инвестиционна инициатива главния архитект на Община Мизия е издал Разрешение за строеж № 18/15.10.2018 г. за обект „Навес хале за селскостопанска продукция и инвентар“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 131, ал.2, т.4 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № РД.08-22/15.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Подробен устройствен план - ПЗ /План за застрояване/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на „Тоев Кампо“ ЕООД за ПИ № 282021, с който се променя предназначението от „Стопански двор” в „За производствено складови дейности“ в землището на с. Софрониево. За същата инвестиционна инициатива главния архитект на Община Мизия е издал Разрешение за строеж № 19/15.10.2018 г. за обект „Навес хале за съхранение на селскостопанска техника и инвентар“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-20/11.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване в кв. 100 по регулационен план на              с. Софрониево, Община Мизия, с цел обособяване на нови УПИ X, УПИ XXI, УПИ XXII и УПИ XIII по имотните граници на имот с кад. № 0.436 без промяна на отреждане

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия

       Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Е-мейл Печат ПДФ

ДО

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОТ

ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

За мен е изключително удоволствие и чест да Ви поздравя с Празника на българския лекар - деня на Св. Иван Рилски Чудотворец, и да Ви пожелая от все сърце никога да не губите ентусиазъма и вярата в своето призвание, защото то връща вярата в живота и по-доброто бъдеще!

Благодаря Ви за неуморния труд, себеотрицанието и грижите, които полагате за здравето на хората от община Мизия!

Приемете моите най-искрени пожелания за здраве, лично щастие и професионални успехи!

Нека небесния лечител, символ на човеколюбието, ви закриля и Ви дава сила с морал и всеотдайност да утвърждавате престижа на хуманната Ви професия!

 

Честит празник!

 

 

19 октомври 2018 г.                       С уважение,

гр. Мизия                                              КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

                                                        Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.10.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.10.2018 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт, треньор

1 учител ГЦОУД

1 учител, начален етап

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

8 оператор, производствена линия

2 монтажник, кабели

1 огняр

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 работник, кухня – чл. 51, ал.1

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 счетоводител

1 общ работник

1 барман

 

 

 

 

 

1 чистач/хигиенист

1 работник, библиотека

   1 общ работник

   1 счетоводител

   1 барман

 


Страница 7 от 156
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"