Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ВИК

Е-мейл Печат ПДФ

писмо от ВиК 1

 

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с чл.66а от Закона за общинската собственост, касаещ реда за предоставяне на общинския съвет на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Целите, които се поставят с новата Наредба са:
- Да се регламентира в Наредба №5 на ОбС-Мизия за редът за съставяне и предоставянето му на общинския съвет на ежегоден отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, в съответствие със законовите разпоредби.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
Синхронизиране на Наредба №5 на ОбС-Мизия с номативни актове от по-висока степен.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ-пром. Нар.№5.doc)ПРОЕКТ-пром. Нар.№5[25.06.2017]
 

ОБЯВА ДБТ ОРЯХОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020
От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.
За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.
Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда" в страната.
Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица" и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на
https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/
Електронното заявление може да намерите на
http://212.122.187.78:8012/services.aspx?GroupID=03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca
За повече инфорамация – ДБТ Оряхово, стая № 4
тел. 09171 2287

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 31 и обособяване на два нови УПИ –VII-314 и XVI-314 по плана на с. Софрониево, Община Мизия.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.06.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител начален етап
1 учител, по технология на винопроизводството
1 фармацевт
1 помощник-фармацевт

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

10 оператор, производствена линия
2 продавач-консултант
1 куриер, логистик
1 шофьор, лекотоварен автомобил

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

3 общ работник
1 общ работник, промишлеността
1 стругар
2 машинен оператор, металообработващи машини
3 работник, библиотека

 


Страница 7 от 125
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"