Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 31 и обособяване на два нови УПИ –VII-314 и XVI-314 по плана на с. Софрониево, Община Мизия.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.06.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител начален етап
1 учител, по технология на винопроизводството
1 фармацевт
1 помощник-фармацевт

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

10 оператор, производствена линия
2 продавач-консултант
1 куриер, логистик
1 шофьор, лекотоварен автомобил

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

3 общ работник
1 общ работник, промишлеността
1 стругар
2 машинен оператор, металообработващи машини
3 работник, библиотека

 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.06.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител начален етап
1 учител, по технология на винопроизводството
1 фармацевт
1 помощник-фармацевт

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

10 оператор, производствена линия
2 продавач-консултант
1 куриер, логистик
1 шофьор, лекотоварен автомобил

• По Регионална програма за обучение и заетост

5 общ работник

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник
1 общ работник, промишлеността
1 стругар
2 машинен оператор, металообработващи машини

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ,

В ПАМЕТ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА 02 ЮНИ 2017 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 1200 ЧАСА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ МИНУТИ ЩЕ СЕ ЗАДЕЙСТВА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

бщина Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия.
На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ :


1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба № 11 на Общински съвет –гр.Мизия и синхронизирането й с изискванията на националното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива.
2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения ,свързани с горецитираните нормативни актове,както и за увеличаване приходите в общинския бюджет от такси и услуги.
4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (нар.за изменение (2).doc)НАРЕЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕНА НАРЕДБА № 11[29.05.2017 11:51]
 


Страница 1 от 118
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"