ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове

 ЗАПОВЕД № РД.11-113/16.04.2014 г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с
чл. 13, ал.1 от Наредба № 13 на ОбС - гр Мизия за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти територията на Община Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 12.05.2014г. (понеделник) от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на площ от 30,00 кв. м. от терен – УПИ ХХІХ - частна общинска собственост, кв.33, гр.Мизия за поставяне на преместваем обект - павилион.
2.Определям начална тръжна наемна цена /НТЦ/ – 4,00 /четири/ лв/кв. м. наемна площ на месец.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 22.04.2014г. до 09.05.2014г.
4. Депозитът за участие в търга е в размер 12,00лв - 10% от НТЦ за квадратен метър наемна площ и се внася до 16:00 часа на 09.05.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 09.05.2014г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 19.05.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 12.05.2014г. до 17:00 часа на 16.05.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 ч. на 16.05.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 ч. на 16.05.2014г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-70/11.03.2014г за откриване на процедура на публичен търг с явно наддаване

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Решение №336/13.02.2014г. на Общински съвет – гр. Мизия

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем на 2 кв.м площ в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, ул. «Г. Димитров» №25-27, /първи етаж/, за срок от 5 години, за поставяне на автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки.
2. Търгът ще се проведе на 27 март 2014г. от 12:00 часа в зала №311 в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
3. Определям начална тръжна наемна цена 2,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, гр. Мизия.
4. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 20,00 лв. от 12.03.2014г. до 17,00ч. на 26.03.2014г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
5. Депозит за участие в размер на 0,50 лв. - 10% от началната тръжна цена се внася от 12.03.2014г. до 17,00ч. на 26.03.2014г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация
6. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие в търга.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 07.04.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 27.03.2014г. до 17:00 часа на 04.04.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 27.03.2014г. до 17:00 часа на 04.04.2014г.
8. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
9. Утвърждавам тръжната документация и приложенията към нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 21 of 21
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"