Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет
Общински съвет

ОБЯВИ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВИ

 На основание чл. 194 от АПК и във връзка с чл.193, ал. 1, пр.1 във връзка с

чл.146, т.1 от АПК Административен съд Враца прогласява нищожността на

Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Мизия.

ПРОТОКОЛ №1/10.01.2020Г.

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

 

Изх.№ 133/18.09.2020г.

 

 

 

ДО

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

 

ДО

 

КМЕТА

 

НАОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО

 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

 

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖОБЕРЧЕВА,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.9, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

                         

 

С В И К В А М :

 

Общинският съвет на редовно заседание на 24.09.2020г. /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет, Мизия, ет.1при следния

 

 

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 209/27.08.2020г., докладна, относно изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.40, гр. Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

 1. 3.Вх. №222/15.09.2020г., докладна, относно частично изменение на подробен устройствен план на кв.97, с. Софрониево.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

 1. 4.Вх.№227/16.09.2020г., докладна, относно изготвяне на експертни оценки за поземлени имоти в землището на с. Липница.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

 1. 5.Вх.№ 213/03.09.2020г., докладна, относно свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на 30.09.2020г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“

 

 1. 6.Вх.№218/09.09.2020г., докладна, относно свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“

 

 1. 7.Вх.№221/15.09.2020г., докладна, относно издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 по проект „Пилотен проект за обособяване на общински център, допринасящ за намаляване на битовите отпадъци“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 

 1. 8.Вх.№223/15.09.2020 г., докладна, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“

 

 1. 9.Вх. №224/15.09.2020 г., докладна, относно вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „ БФ“

 

 1. 10.Вх.№225/15.09.2020 г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в град Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Валерия Цурова –Гл.експерт „ Здравеопазване и социални дейности“

 

11.Вх.№228/17.09.2020г., докладна, относно прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- ПУР(план за улична регулация)към Комплексен проект за инвестиционна инициатиава за обект „ Инжинеринг- проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Владимир Младенов – Ст.експерт „УТС“

 

12.Вх.№230/17.09.2020г., докладна, относно актуализиране на информация, относно разрешаване за формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021г. в ОУ „Цанко Церковски“ – гр.Мизия, ОУ „ Христо Ботев“- с. Крушовица, ОУ „ Отец Паисий“ – с. Софрониево, ПГ „ Васил Левски“- гр.Мизия и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

   Докладва: Славяна Славкова- Гл.експерт „ Образование“

 

13.Вх.№ 229/17.09.2020г., информация за работата на общинска администрация с молбите, жалбите и сигналите на гражданите за 2019г.

 

Докладва: Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия

 

14. Вх. №231/18.09.2020г., докладна, относно кандидатстване на Община Мизия с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“, Резултат 4 „повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 

15.Разни:

 

15.1     Обявяване на Наредба №2 за нищожна;

 

15.2     Отговор на запитване на Демира Димитрова-кмет на с. Софрониево;

 

15.3     Проект за промяна и допълнение на ПОДОСНКВОА;

 

15.4     Информация от Цветелина Димитрова – кметски наместник на с. Войводово.

 

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

 

Председател на ОбС Мизия

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
   

ДЕКЛАРАЦИИ

Е-мейл Печат ПДФ

Декларации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27  тел. 09161 / 24-85

 

 

РЕГИСТЪР  НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35. ,   от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 

 

Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларация

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

декларация

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

декларация

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

декларация

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

декларация

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

декларация

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

декларация

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

декларация

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

декларация

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

декларация

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

декларация

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

декларация

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

декларация

Да

25ВС2АF5

807197C2

      

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

декларация

Да

70D0636F

FE2F87CC

декларация

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

декларация

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

декларация

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

декларация

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

декларация

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

декларация

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

декларация

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

 Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларац

ия

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

да

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

да

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

да

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

да

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

да

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

да

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

да

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

да

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

да

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

да

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

да

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

да

Да

25ВС2АF5

807197C2

 

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

да

Да

70D0636F

FE2F87CC

Да

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

да

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

да

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

да

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

да

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

да

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

да

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

   


Страница 1 от 3
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"