Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Община Мизия, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изграждането на „Пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и съпътстваща я водопроводна мрежа на гр.Мизия” и Парцеларен план за трасета на: електропровод, довеждащ колектор и довеждащ водопровод, предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището на гр.Мизия, обл.Враца  в следния обхват:  ПИ № 050012, 050017, 050018, 050016, 050015, 056004, 056005, 000421, 059006, 059007, 000171.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мизия, стая 209. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мизия.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"