Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

С УКАЗ № 71, на основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България, президентът на Република България постанови да се обнародва в „Държавен вестник” Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г.

Новият закон предвижда следното:

– Военнослужещите от въоръжените сили ще могат да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната. Според закона военнослужещите получават право да извършват проверки на документи за самоличност и да спират гражданите до идването на органите на МВР;
– Срокът за плащане на електрическа енергия на битови клиенти, се удължава от 10 на 20 дни;
– Срокът на валидност на личните карти и на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването документите се явяват валидни само на територията на Република България;
– Фирми, засегнати от извънредното положение, ще могат да получат от държавата субсидия за 60% от заплатите на работници за срок от 3 месеца с цел те да не бъдат съкратени;
– Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна;
– До отмяната на извънредното положение със заповед на министъра на здравеопазването се забранява износа на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от територията на Република България. При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв.;
– За учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, се организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии;
– Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор;
– Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"