Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Изх.№ 100

15.07.2019г.

                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ, обл. ВРАЦА                

                                                             Мандат 2015-2019 г.

 

О Б Я В А

На основание чл.68 ал.1от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ се открива процедура за определяне на 1 брой съдебен заседател за Окръжен съд – Враца, съобразно решение на Общото събрание на Апелативен съд - София

 

 

І. Изисквания към кандидатите:

 

   За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се служебно от комисията/
 5. не страда от психически заболявания. 

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

ІІ. Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Писмено съгласие и данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки / по образец Приложение №1 /
 5. Мотивационно писмо;
 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / по образец Приложение №2 /
 7. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /за лица, родени преди 16.07.1973 г./;
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни / по образец Приложение № 3 / 

 

   Образците на документите по т. 4, 6 и 8 са на разположение на кандидатите при сътрудника на Общински съвет-Мизия , в сградата на Община Мизия , стая №107 ,

I етаж.

 

 

 

 

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

     Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи при сътрудника на Общински съвет – Мизия , стая №107, етаж I, в сградата на община Мизия от 16.07.2019 г. до 26.07.2019 г.

 

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

   Комисията, избрана от ОбС-Мизия ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.

       Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и представения документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /в случай, че е приложимо за съответния кандидат за съдебен заседател/, се публикуват на електронната страница на община Мизия, раздел ,,Общински съвет“ , секция ,,Процедура за определяне на съдебни заседатели“ , най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд - Враца .            

       Определената с Решение на Общинския съвет  комисия  изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3 /три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

       След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на електронната страница на Община Мизия, раздел Общински съвет заедно с протокола от изслушването.

 

V. Телефони за информация:


0888751934 – Сашка Началнишка – Председател на Комисията

0899119483 – Лидия Костова – Председател на Общински съвет – Мизия

  

                                                                                    Председател на ОбС Мизия / П /

                                                                                                                         /Л. Костова/

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"