ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

    

        ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

               гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,Кмет 20-12, Централа - 23-15, тел.факс 21-38,

е-mail: obsh.mz@abv.bg

                                                             

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

            На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа.

МОТИВИ

                                                  

  1. 1.Причини, налагащи изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

 

Настоящата наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия обхваща нормите, регламентиращи определянето на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата, данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, данъка върху превозните средства,патентния данък, туристически данък и данък върху таксиметров превоз на пътници.

Следва да се има предвид, че данъкът е публично вземане представляващо основен приход в общинския бюджет. Данъкът е с добро изпълнение, добра прогнозируемост и събираемост, включително със способите на принудително изпълнение.

Причините за внасяне на изменения в настоящата наредба е необходимостта от актуализирането й в съответствие с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси, както и необходимостта от корекции произтичащи от самата наредба.

Важна роля довела до необходимост от изменения е непрекъснато нарастващата потребност на гражданите във връзка с подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, здравеопазване, сигурност и други.

  1. 2.Цели, които се поставят с изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

 

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местните данъци и такси към настоящия момент.

            С промяна на наредбата ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община Мизия.

  1. 3.Финансови средства, необходими за изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

 

Изменението на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия не е свързано с разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            4. Очаквани резултати от изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

            Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия са:

-          Актуална нормативна база свързана с местните данъци;

-          Достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци и такси на територията на общината;

-          Повишаване приходите в общинския бюджет на Общиа Мизия;

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

            Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

 

                            

Attachments:
Download this file (Проект наредба 15.doc)Проект на Наредба № 15[12.12.2018г. 14:23]
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"