Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.04.2018г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

 

 • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 

 

 • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

2 охранител

2 работник, строителството

 

 

 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО НА 17.04.2018Г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ ПИСМО ОТ РЗИ ВРАЦА, РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПРОБИ ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ГР. МИЗИЯ НА 14 И 21.03.2018Г., ДОКАЗВАТ СЪОТВЕТВСТВИЕ С НАРЕДБА №9 ЗА КАЧЕСТВАТА НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ.

 

 

                                                   ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Съобщение по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

                                                                        

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация Р), в обхвата кв. 49, по плана на с. Софрониево, Община Мизия, собственост на Община Мизия, с цел обособяване на ново УПИ II с отреждане„За парк”, и запазване на отреждането на УПИ I „За търговски павилион“.

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

 

 

             ЗА КМЕТ на

             Община Мизия:

             ЗАМ. КМЕТ

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-152/05.04.2018 г./

 

Обявление по чл. 124б ал.2 от ЗУТ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                                                              

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-8/05.04.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване в кв. 92 по регулационен план на с. Липница, Община Мизия, с обособяване на двата УПИ I и УПИ II в УПИ I и промяна на отреждането в „За обслужващо предназначение, бензиностанция, газостанция, паркинг и за КОО“

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          ЗА КМЕТ на

          Община Мизия

          ЗАМ. КМЕТ:

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД-11.152/05.04.2018г./

 

Съобщение по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация Р), в обхвата кв. 42, по плана на гр. Мизия, Община Мизия, собственост на Община Мизия, с цел обособяване на нови УПИ III и УПИ IV, с отреждане съответно „За пазар” и „За парк“.

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ЗА КМЕТ на

             Община Мизия:

             ЗАМ. КМЕТ

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-152/05.04.2018 г./

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 133
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"