Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

МАТЕРИАЛ СМО

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Материал СМО

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЙОННА СЛУЖБА  ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО  ОРЯХОВО

 

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА НАШИТЕ ДОМОВЕ

 

Основни съвети за безопасност при използване на отполителни уреди

През есенно - зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

 След направен обзор на изминалите месеци от отоплителния сезон в края на изминалата и от началото на настоящата година се забелязва завишаване на пожарите с човешки жертви – 4 бр, възникнали в резултат от неправилно използване на отоплителни уреди, техническа неизправност на същите или други нередности, свързани с поддръжката на комините и системите за отдимяване.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Оряхово отново обръща внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди.

 Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро - обезопасеността на дома.

 За да се предотврати пожар в дома - не трябва да се използват нестандартни отоплителни уреди; не трябва да се оставят без наблюдение всички видове такива и е задължително спазването на противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.

 При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):

 За тяхната безопасна експлоатация е необходимо съобразяване с инструкциите на производителя.  Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

 В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

 Комините трябва да са измазани отвън и отвътре, добре обезопасени. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото вградена дървена греда в конструкцията на комина. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.

 Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности, както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

 Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!

 Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали. Във фурните на печките за твърдо гориво не се сушат дърва за подпалки. А горивата трябва да се съхраняват на специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

 Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!

 При използване на печки с течно гориво (нафта):

 Безопасното ползване трябва да бъде съобразено с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе и до взрив.

 Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термо защитата и автоматиката на уреда.

 Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.

 Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера. Също както е недопустимо да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход!

 Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени.

 При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

 Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.

 Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя! Контактите трябва да са тип „ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители.

 Не използвайте отоплителни уреди с открити реотани.

 Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.

 Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите. При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!

 Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

 Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

 При използване на печки с газово гориво (пропан-бутан):

 Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

 Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. Нaрушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма на чесън, веднага затворете вентилите и започнете проветряване (!) на помещението. Газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

 Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане. В случай на отечка над допустимата концентрация при минимална мощност на източник на запалване може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електрическия ток.

 Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

 

Отчет за 2017 год. в изпълнение на чл. 71

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОТЧЕТ за 2017 година в изпълнение на чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи

 

 

ОТЧЕТ  за  2017 година

 

в изпълнение на  чл.71 от Наредбата  за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

1. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт

На основание чл. 14, ал.5 от ЗОП е проведено директно договаряне с ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, в резултат на което на 12.05.2017 г. е подписан договор за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт  по утвърдени маршрутни разписа-ния, със срок 1 год.

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози

1.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 14.05.2016г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13. 

2.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 12.05.2017г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13. 

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

3. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива

 

Общ размер

Превозвач

3.1. Компенсации  за безплатен и по намалени цени превоз на:

 

 

3.1.1. Ветерани, военноинвалиди, военно пострадали, деца, учащи, пенсионери

19 898,00

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13  

3.1.2. Служители по чл.19, т.7

-

 

3.2. Компенсации  за безплатен транспорт деца и ученици до 16 години

43 439,00

 Община Мизия (собствен транспорт) 

3.3. Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

1 834,00

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13  

О б щ о:

65 171,00

 

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  04.01.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

фармацевт                         

1  помощник – фармацевт

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

оператор, производствена линия

8  шивач

 

 

 • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 монтьор, електронно телекомуникационно оборудване – чл. 36, ал. 1

 

 • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

 1 работник, озеленяване

 

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 25 от 14.12.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване на УПИ I-843, кв. 83 по регулационен план на с. Крушовица, с цел промяна на отреждането от „за нискоетажно жилищно застрояване" в „производствено складови дейности", както и урегулиране на имота по имотните граници. .
Съгласно чл. 124б, ал. 4 Заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 125
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"