Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Информация за африканската чума по свинете

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ИНФОРМАЦИЯ

за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

 

 • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
 • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.
 • Хората и другите видове животни не боледуват!!!
 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :

-          с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;

-          с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени

свине;

-          със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;

-          с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:

 • КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС
 • ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

ВАЖНО Е:

 • Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
 • Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
 • Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
 • В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
 1. oбили в контакт със заразени домашни свине;
 2. oбили в контакт с диви свине;
 3. oбили на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
 4. oучаствали в ловни излети, дърводобрив и др.
 • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
 • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.
 

Писмо на Областния управител на Област Враца

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Писмо на Областния управител на Област Враца

 

ОБЯВА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 100

15.07.2019г.

                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ, обл. ВРАЦА                

                                                             Мандат 2015-2019 г.

 

О Б Я В А

На основание чл.68 ал.1от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ се открива процедура за определяне на 1 брой съдебен заседател за Окръжен съд – Враца, съобразно решение на Общото събрание на Апелативен съд - София

 

 

І. Изисквания към кандидатите:

 

   За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се служебно от комисията/
 5. не страда от психически заболявания. 

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

ІІ. Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Писмено съгласие и данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки / по образец Приложение №1 /
 5. Мотивационно писмо;
 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / по образец Приложение №2 /
 7. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /за лица, родени преди 16.07.1973 г./;
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни / по образец Приложение № 3 / 

 

   Образците на документите по т. 4, 6 и 8 са на разположение на кандидатите при сътрудника на Общински съвет-Мизия , в сградата на Община Мизия , стая №107 ,

I етаж.

 

 

 

 

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

     Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи при сътрудника на Общински съвет – Мизия , стая №107, етаж I, в сградата на община Мизия от 16.07.2019 г. до 26.07.2019 г.

 

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

   Комисията, избрана от ОбС-Мизия ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.

       Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и представения документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /в случай, че е приложимо за съответния кандидат за съдебен заседател/, се публикуват на електронната страница на община Мизия, раздел ,,Общински съвет“ , секция ,,Процедура за определяне на съдебни заседатели“ , най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд - Враца .            

       Определената с Решение на Общинския съвет  комисия  изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3 /три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

       След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на електронната страница на Община Мизия, раздел Общински съвет заедно с протокола от изслушването.

 

V. Телефони за информация:


0888751934 – Сашка Началнишка – Председател на Комисията

0899119483 – Лидия Костова – Председател на Общински съвет – Мизия

  

                                                                                    Председател на ОбС Мизия / П /

                                                                                                                         /Л. Костова/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Мизия уведомява всички граждани, че поради положителни кръвни проби на Африканска чума по свинете (АЧС), взети на територията на гр. Мизия, във вторник 16.07.2019 г., ще се извърши умъртвяване  всички прасета в 3-километровата зона около град Мизия. Община Мизия моли всички граждани да съдействат на служителите на Областна дирекция по безопастност на храните и служителите на общинска администрация за предотвратяване разпространението на болестта.

 

Благодарствено писмо

E-mail Print PDF
There are no translations available.

_писмо.jpg

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 171
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"