ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Municipal council
Общински съвет

ОБЯВИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОБЯВИ

 На основание чл. 194 от АПК и във връзка с чл.193, ал. 1, пр.1 във връзка с

чл.146, т.1 от АПК Административен съд Враца прогласява нищожността на

Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Мизия.

ПРОТОКОЛ №1/10.01.2020Г.

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 187 /22.01.2021 г.

 

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД – 01- 718 от 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

С В И К В А М :
Общинският съвет на заседание от разстояние на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 11.00 часа, чрез видеоконференция при следния

 


ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 


Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Вх. № 301 / 20.01.2021 г., докладна, Приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2021г. в Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. № 300 / 20.01.2021 г., докладна, относно Одобряване на експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен поземлен имот с кад. № 500.227, с площ 1609,00 кв. м., с. Войводово, община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. № 295 / 14.01.2021 г., докладна, относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Враца
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“
Вх. № 302 / 20.01.2021 г., предложение, относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Мизия и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.
Докладва Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия
Вх. № 299/ 18.01.2021 г. докладна, относно Замразяване на възнагражденията на общинските съветници в ОбС Мизия, област Враца, мандат 2019-2023 г.
Докладва Галя Ангелова – общински съветник
Вх. №298 / 18.01.2021 г., докладна, относно Молба уведомление с вх. №12/14.01.2021 г. от Ивайло Красимиров Иванов, жител на с. Софрониево.
Докладна от Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево
Вх.№ 303/21.01.2021г., докладна, относно Създаване на социална услуга „ Асистентска подкрепа“, като държавно – делегирана дейност, считано от 01.01.2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Валерия Цурова – Гл.експ.„ Здравеопазване и социални дейности“
9. Вх.№ 304/21.01.2021г., докладна, относно Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2020г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Горан Златков – Юрисконсулт на община Мизия
10. Вх.№ 305/21.01.2021г. докладна, относно Приемане на План – програма с публични изяви на ЦПЛР за 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Емилия Киновска – Директор ЦПЛР
11. Вх.№ 306/21.01.2021г., докладна, относно Изменение в структурата и числеността на общинска администрация – Мизия
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия
12. Вх.№ 307/21.01.2021г., докладна, относно Утвърждаване размера на основните месечни възнаграждения на кмета на община Мизия и на кметовете на кметства в Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия
13. Вх. № 285/ 29.12.2020 г. докладна, относно вземане решения за възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. Крушовица, с. Софрониево и с. Липница.
Докладна от Илия Илиевски – кмет с. Крушовица, Демира Димитрова – кмет с. Софрониево, Румен Шопов – кмет с. Липница
14. Разни

 


Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.
Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ от дневния ред, за което е необходимо потвърждаване на участието до 9.00 часа на 28.01.2021 г. на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като се посочи име, организация, населено място и актуален имейл адрес.

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/
Председател на ОбС Мизия

 

 

 

 

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

   

ДЕКЛАРАЦИИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Декларации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27  тел. 09161 / 24-85

 

 

РЕГИСТЪР  НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35. ,   от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 

 

Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларация

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

декларация

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

декларация

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

декларация

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

декларация

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

декларация

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

декларация

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

декларация

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

декларация

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

декларация

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

декларация

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

декларация

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

декларация

Да

25ВС2АF5

807197C2

      

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

декларация

Да

70D0636F

FE2F87CC

декларация

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

декларация

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

декларация

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

декларация

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

декларация

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

декларация

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

декларация

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

 Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларац

ия

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

да

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

да

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

да

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

да

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

да

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

да

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

да

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

да

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

да

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

да

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

да

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

да

Да

25ВС2АF5

807197C2

 

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

да

Да

70D0636F

FE2F87CC

Да

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

да

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

да

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

да

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

да

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

да

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

да

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"