Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Municipal council
Общински съвет
 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

Предстоящо заседание на Общински съвет - Мизия

 

 

Изх.№ 84/20.02.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

        

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 27.02.2020г. /четвъртък/ от 16.30 часа в Заседателна зала на Общински съвет гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 1. Вх. №91/13.02.2020 г. докладна, относно: Свикване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ гр. Враца.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

 1. 3.Вх. № 92/13.02.2020 г. докладна, относно: откриване на процедура за възлагане превозите по автобусни линии, за обществен превоз на пътници, от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Мизия.

 

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

 1. 4.Вх. № 93/13.02.2020 г. докладна, относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

 1. 5.Вх. №96/19.02.2020 г. Отчет за дейността на Домашен социален патронаж за 2019 г.

Докладва Валя Цурова – организатор ДСП

 

 1. 6.Вх. №97/19.02.2020 г. докладна, относно: вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Христинка Петрова - гл. специалист „Бюджет и   финанси”

 

 1. 7.Вх. №98/20.02.2020 г. докладна, относно промяна предназначението и НТП на имот в землището на гр. Мизия

 

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

8. Разни

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия

 

 

 

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

   

ДЕКЛАРАЦИИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Декларации

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"