СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Сряда, 10 Февруари 2016 10:12
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 15.02.2016г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община МИЗИЯ.

 1. I.Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща:

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Общинска администрация – гр. Мизия

Пълен пощенски адрес

Общинска администрация – гр. Мизия

3330 Мизия, България

Ул. Георги Димитров № 25-27

Телефон, факс, Е-mail

Тел. 09161/23-15

Факс: 09161/20-12; 09161/21-38

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

https://miziabg.com

Лице за контакти

София Осман – ст. спец. „ЕППТОС“, тел. 08885/463431, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 1. II.Обща информация за предложения план/програма
  1. 1.Основание за изготвяне на плана/ програмата - нормативен или административен акт

Общият устройствен план на Община Мизия се изготвя въз основа и при спазване на изискванията на одобреното с Решение № 246 по Протокол № 24 от 22.05.2013 г. на Общински съвет – Мизия „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Мизия”. Той се разработва за цялата територия на общината, включвайки общинския център и отделните населени места, в едно с техните землища - Общ устройствен план на община, съгласно правилата на Закона за устройство на територията и Заданието за проектиране.

 1. 2.Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Времевият диапазон за действие на ОУП на община Мизия е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Заданието за проектиране. ОУП на община Мизия е с далекоперспективен хоризонт от 20 години (до 2035 год.), като в процеса на планиране и в последствие, в процеса на прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планови периоди за развитие, възприети от ЕС.

ОУП на община Мизия се изработва в две фази:

 1. 3.Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

ОУПО Мизия е с териториален обхват територията на община Мизия.

 1. 4.Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Защитена територия, охраняваща рядък растителен вид на територията на община Мизия е ЗМ ”Коритата” с находище на червен божур в землището на с. Софрониево с площ от 2 ha, стопанисвана от общината. Защитената местност е обявена за природна забележителност със Заповед № 470/ 07.05.1982 г. на комитета по опазване на природната среда (КОПС). Тя е прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-641/26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ бр. 60/04.07.2003 г.).

Целите на обявяване са опазване на естествено находище на червен божур и опазване на забележителен ландшафт.

Друга защитена територия е местността “Данева могила” с площ 4,9 ha в землището на с.Софрониево - естествен пейзаж, групи от вековни дървета и останки от праисторическо селище. Защитената местност „Данева могила“ е обявена със Заповед № 413/10.05.1982 г на КОПС. Целта на обявяване на 3М “Данева могила” е опазване на характерен речен пейзаж и група вековни дървета.

На територията на общината има три зони от мрежата Натура 2000 –33 BG0002009 „Златията”, за опазване на дивите птици, 33 BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и 33 BG0000614 „Река Огоста” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Натура зоните покриват около 1305 ha, или 6,25% от територията на общината – относително малка площ, на фона на националното покритие от около 34%.

33 BG0002009 „Златията”, за опазване на дивите птици попада в землището на с. Софрониево. Зоната е обявена със заповед № РД-548/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Зоната поддържа 122 вида птици, 28 от които са включени в Червената книга на Република България. Петдесет и шест вида са от европейска консервационна значимост (SPEC). Защитената зона попада на територията на с. Софрониево на площ от 663,5 ha.

За защитена зона по Натура 2000 на територията на Общината е обявена „Река Скът”- BG0000508 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Предмет на защита са 6 типа природни местообитания, 3 видa бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби и 3 вида безгръбначни животни. Защитената зона е включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет. Тя попада в землищата на с. Сараево, гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с Липница на площ 191 ha.

Освен защитените зони „Златията” и „Река Скът” на територията на общината се намира и защитена зона „Река Огоста” - BG0000614 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Предмет на опазване са 6 типа природни местообитания, 3 видa бозайници, 7 вида земноводни и влечуги, 15 вида риби и 6 вида безгръбначни животни. Тази зона е разположена в землището на три общини: Мизия,Оряхово и Козлодуй. Попада в землищата на гр. Мизия, с. Софрониево, с. Войводово и с. Сараево на площ около 450 ha. Защитената зона е включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Съгласно писмо на РИОСВ – Враца, изх. № В-1977/04.09.2013 г., предвид разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разписание и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, предвиденият ОУП подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Доклада за оценка за съвместимостта е приложен към доклада за ЕО.

 1. 5.Основни цели на плана/програмата

Основната цел на Общия устройствен план на община Мизия е да се създаде планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики. Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на природните дадености, постигането на основната цел се предпоставя от изпълнението на следните специфични цели:

 1. 1.Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.
 2. 2.Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото планиране.
 3. 3.Баланс между частните и обществените интереси на територията на Общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес.
 4. 4.Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство.
 5. 5.Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и потенциални урбанистични процеси на територията от страна на ръководството на Общината и административния апарат.
 6. 6.Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инструментите на устройственото планиране.

В хода на изготвяне на общия устройствен план на община Мизия изцяло са възприети изведените в Заданието за проектиране задачи на ОУП на община Мизия. Там задачите са дефинирани изхождайки от формулираните цели на плана и от схващането, че планът ще бъде управленски инструмент на Общината в сферата на пространственото ѝ развитие. Отчетена е необходимостта да се съгласуват целите и задачите на ОУП с целите и задачите на Общинския план за развитие на общината за новия програмен период 2014-2020 г. и с предвидените насоки за развитие в Концепцията за пространствено развитие за периода 2014-2020 г.

Основните задачи на плана са:

 1. 1.Определяне на общата структура на територията, местоположението, землищните граници на населените места и селищните образувания, отделните урбанизирани територии, земеделските и горски територии, природозащитените, с културно-историческо значение територии, нарушени територии със специално предназначение и др.
 2. 2.Определяне на устройствен режим на отделните територии, правилата и ограниченията за ползването им, като се съблюдават режимите, които са установени със специални закони.
 3. 3.Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво.
 4. 4.Усъвършенстване на пространствения модел на организация на системата на социалната инфраструктура
 5. 5.Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия регламентиране на превантивни мерки, методи за защита и начин на устройство на териториите.
 6. 6.Създаване на необходимите условия за използване на потенциала на териториите държавна и общинска публична собственост.
 7. 7.Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на екологично равновесие и опазване на околната среда.
 8. 8.Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други ресурси.
 9. 9.Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни устройствени дейности.
  1. 6.Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)

Финансирането на плана е от държавния бюджет, вкл. и съфинансиране от общинския бюджет.

 1. 7.Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

ОУП на община Мизия се изработва двуфазно (фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект) и е с период на действие до 2035 г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ОУПО Мизия подлежи на обществено обсъждане.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвения доклад за екологична оценка се провеждат консултации със заинтересованата общественост.

 1. III.Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът, отговорен за прилагането на плана е Община Мизия.

 1. IV.Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Органът, отговорен за приемане/ одобряване на ОУПО Мизия е Общинския съвет.

 1. V.Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Мизия: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" 25-27, в Центъра за информация и обслужване на гражданите /ЦИОГ/, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, както и на https://miziabg.com/

 1. VI.Срок за изразяване на становище

От 15. 02.2016г.

 1. VII.Начин на изразяване на становище

Становища и мнения по ОУПО Мизия и ДЕО могат да се депозират в сградата на Община Мизия, Център за информация и обслужване на гражданите /ЦИОГ/: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" 25-27; на факс 09161/20-12; 09161/21-38 или по електронна поща: e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 1. VIII.Лице за връзка по провеждане на консултациите

София Осман – ст. спец. „ЕППТОС“, тел. 08885/463431, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Арх. Игор Янкулов - ръководител на екипа, изготвил ОУПО Мизия, ГД ПО ЗЗД „ОУПO МИЗИЯ 2035“, гр. София, ул. Екзарх Йосив 15, тел: 0888 516 297

Урб. Юлия Иванова - член на екипа, изготвил ОУПО Мизия, ГД ПО ЗЗД „ОУПO МИЗИЯ 2035“, гр. София, ул. Екзарх Йосив 15, тел: 0886 634 230

Радослава Костадинова – член на екипа, изготвил ДЕО към ОУПО Мизия; ГеоМарин ЕООД, София, бул. Джеймс Баучер 99, ет. 1, тел. 02/ 9515135; 02/9531124.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУПО Мизия и ДЕО е от 15.02.2016г. и в срок до 7 (седем) дни след датата на последното обществено обсъждане, но не по-късно от 24.03.2016 г. Обществено обсъждане на Предварителният проект на Общ устройствен план на община Мизия, Докладът за Екологична оценка на ПП на ОУПО Мизия и Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на ОУПО Мизия ще се проведат и в следните населени места:

 1. 1.16.03.2016 г. от 14.00 часа в гр. Мизия, малката зала на читалище „Просвета 1915“, ул. „Георги Димитров“ №18А и
 2. 2.17.03.2016 г. от 14.00 часа в с. Крушовица, залата на читалище „Просвета“, ул. „Васил Воденичарски“ №16.