Ред за предоставяне на информация

Неделя, 25 Април 2010 14:57
Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ В
ОБЩИНА МИЗИЯ

Център за информация и обслужване на гражданите Заявления по ЗДОИ се подават в Деловодството на Община Мизия – в Центъра за информация и обслужване на гражданите /ЦИОГ/. Стандартни бланки– образци се предоставят на гражданите безплатно.
Всяко писмено заявление получава входящ номер, регистрира се в деловодната система на общината и се предава на Секретаря на Община Мизия. След като бъде разгледано от секретаря на общината заявлението се предоставя на юрисконсулта на общината за правна консултация и становище.
Всички заявления, постъпили в администрацията от ФЛ и ЮЛ получават резолюция за изпълнение по компетентност от Кмета на общината.
Секретаря на общината е лицето, което отговаря за изготвяне на Решението за достъп до информация. Съгласно резолюцията той предава заявлението лично на служителите, които могат да предоставят информацията и в чийто компетенции е тя. Проследява хода на работата, следи за спазване на законните срокове, подготвя Решението за предоставяне или отказ, предоставя го на кмета за подпис, както и при необходимост, подготвя Уведомление до заявителя, за уточнение или с цел удължаване на срока.

 
След като съответния служител подготви информацията, заявена от гражданина я предоставя на Секретаря на общината, който съгласува цялата преписка с юрисконсулта на общината и уведомява заявителя.
Цялата преписка се представя в Деловодството, получава изходящ номер и Решението се изпраща с обратна разписка до заявителя. Преписката се съхранява в деловодството на общината.
Информацията се предоставя на заявителя лично, на гише деловодство в ЦИОГ, след представяне на платежен документ за разходите по подготовката,
съгласно Заповед № ЗМФ-1472/ 29.11.2011 г. на МФ.

Устна информация се подава веднага или веднага се насочва гражданина от
къде може да я получи, ако разбира се тя е обществено значима.
Информация, не потърсена в 30 дневен срок от получаване на Решението не се предоставя.
Работно време на ЦИОГ – Деловодство е от 8.30 до 17.00 ч., а и след това, ако има клиенти, но не по късно от 2 астрономически часа след официалното работно време.
Телефон на деловодство в ЦИОГ- 09161/23-15 в.118.
Контролът по организацията на предоставяне на обществено значима
информация, съгласно ЗДОИ се осъществява от Секретаря на Община Мизия.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Zapoved ZMF-1472.doc)Заповед № ЗМФ-1472/ 29.11.2011 г. на МФ [ ]
Изтегли файла (зап.2.doc) ЗАПОВЕД № РД.11-347/ 24.06.2016 г. [ ]
Изтегли файла (зап.3.doc)ЗАПОВЕД № РД.11-348 / 24.06.2016 г. [ ]