ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - община Мизия"

Wednesday, 25 October 2017 11:36 Община Мизия - Проекти
Print
There are no translations available.

          

 

        На 25.10.2017 г. Кметът на Община Мизия подписа Договор № 06/07/2/0/00695 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

       Договор № 06/07/2/0/00695 с предмет реализация на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - община Мизия" (включва път №VRC 1110, път №VRC 2108, път №VRC 2111 и път №VRC 1109)“ е на обща стойност 4 533 679,55 лева, от които 3 853 627,62лева финансиране от ЕЗФРСР и 680 051,93 лева  национално съфинансиране.

      Обща цел на проекта - Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Мизия, област Враца.

 

        С проектното предложение за период до 36 месеца Община Мизия предвижда да се реконструират настилките, подменят пътните принадлежности, да се подобри отводняването, да се въведе нова постоянна организация на движението, да бъде изградена подземна инфраструктура за широколентов интернет, като се подобрят технико - експлоатационните характеристики, достъпна среда и подобри свързаността между населените места на предвидената в проекта общинска пътна мрежа, разположена на територията на общината.

        Проектът предвижда да бъдат ремонтирани четири участъка от общинска пътна мрежа с обща дължина 9129,88 м , както следва:

Начало на изпълнение на проекта: 25.10.2017 г.

Край на изпълнение на проекта: 25.10.2020 г.