Дом за стари хора "Баба Марта"

Понеделник, 19 Април 2010 21:00
Печат
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 
     ДСХ "Баба Марта", с. Липница, община Мизия, отвори врати на 17.06.2008 година със Заповед № РД 01-545/17.06.2008 г. от Министерството на труда и социалната политика, съгласно чл.36, ал.3, т.3 от ПП ЗСП.
     ДСХ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за лица, отделени от дома, затруднени или в невъзможност да задоволяват потребностите си, липса или отказ на близки и роднини за оказване на грижи в домашна среда. Условията и редът за извършване на социалните услуги в ДСХ се определят с Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане /чл.19 от ЗСП/.
     Основният акцент е гарантиране на равноправното положение на възрастните хора, преодоляване на тяхната социална изолираност чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности, пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосновеността им, както и правото им да взимат решения, засягащи качеството на техния живот и предоставените грижи.
     Заведението е делегирана държавна дейност с общинско управление.
Общинския съвет с Решение № 539 /Протокол № 44 от 23.02.2007г./ предлага на МТСП да разкрие "Дом за стари хора" в новоизградения Социален дом в село Липница, община Мизия, с капацитет 35 места и численост на персонала 16 броя.

     Сградата на дома е на два етажа. Помещенията са разположени по следния начин:

етаж  помещения
I -ви    Фоае
           столова
           разливна
           санитарно помещение
           миялна
           спални помещения -5 броя
           стая за персонала

етаж  помещение
II -ри   столова
           разливна
           счетоводство
           мокро помещение
           миялна
           спални помещения -5 броя
           приемна
           директор
           дневна с чайна
           склад
           медицински кабинет

     На възрастните хора ежедневно се предоставят следните услуги:

     За допълнителното удобство ние oсигуряваме:

     Ръководството на Община Мизия създаде този дом с единствената хуманна и благородна цел - да осигури такива условия на живот, че възрастните хора настанени в него, да получат обслужване на качествено различно ниво, с различно човешко отношение, битова среда, хранене съгласно индивидуалното здравословно състояние и свободен режим на обитаване.