"Социален асистент" и "Домашен помощник"

Понеделник, 19 Април 2010 20:24
Печат
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"    

     Услугата "Социален асистент" се предоставя вече пета година, след успешната защита на проект на Община град Мизия по Национална програма на Министерство на труда и социалната политика "Асистенти на хора с увреждания".

     В рамките на одобрения проект за 2009 г. , шест социални асистента подпомагат живота на 13 лица с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ.

     Грижата за тях включва:

     Реализирането на програмата дава възможност на потребителите да върнат усещането си за живот, за грижа на държавата и общината за хората в неравностойно положение, в рамките на изискванията на програмата да определят своите нужди и подпишат съвместен план за предоставяне на услугата.
     Лицата, които желаят да ползват услугата"Социален асистент", трябва да са с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ, самотни лица. Включването в програмата става след подаване молба до Дирекция "Социално подпомагане" град Мизия и оценка на нуждите.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект "Независимост и достоен животза хора с увреждания и самотноживеещи хора на територията на община Мизия"

     Община Мизия реализира Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", дейност "Социален асистент" и "Домашен помощник"- фаза 1. Проектът беше с продължителност една година /01.07.2008г. до 30.06.2009 г./ и по него се обгрижваха 56 възрастни самотни хора и хора с увреждания от 8 Социални асистента и 13 Домашни помощници.
     Основната цел на екипа, който реализира проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на самотно живеещи хора на територията на община Мизия чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

     Специфични цели: Усъвършенстване и подобряване на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения; Повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на реализация на схемата.

     На 13.01.2010 г.Община Мизия внесе проект в МТСП по ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ"- фаза 3

Национална програма "Социални услуги в семейна среда"

     Община Мизия от м. януари 2009 г. предоставяше услугата "Домашен помощник" по НП "Социални услуги в семейна среда". По тази програма 10 домашни помощници се грижиха за 52 възрастни хора и хора с увреждания без откъсване от семейната среда.
     "Домашните помощници" предоставяха следните услуги:

     При заявена потребност от други специфични битови услуги е допустимо домашният помощник да предоставя такива - с негово съгласие и по преценка на работодателя (например основно почистване - измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други), както и сезонни услуги (например цепене на дърва, внасяне на отоплителни материали, палене на печка, почистване на сняг, други).