Механизъм - Лична помощ

Петък, 09 Август 2019 14:33 Община Мизия - Социални дейности
Печат

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Община Мизия от 05 август 2019 г. започва прием на документи за предоставяне на лична помощ по механизма за лична помощ.

 

Кой има право иа лична помощ до 31.12.2020 г.:

Считано от 05.08.2019 г. живущите в община Мизия по настоящ адрес кандидат-потребители за включване в механизма за лична помощ, както и кандидатите за Личен асистент, могат да подадат заявления на адрес:

гр. Мизия, ул. «Георги Димитров» №25-27, административна сграда община Мизия, етаж I, стая 103.

Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч, както и по елекронен път.

 

I. За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на механизма се изискват следните документи:

1. Заявление /Приложение № 1/, в което посочва избраното от потребителя лице за асистент;

2. Направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане", с определения брой часове за лична помощ.

Когато в заявлението не е посочили асистент, общината може да предложи асистент.

В заявлението, кандидат-потребителите (Законен представител) изрично дават съгласие:

 

 

II. За кандидатите за лични асистенти в рамките на механизма се изискват следните документи:

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

  1. 1.Заявление за асистент /Приложение №4/
  2. 2.Документ за самоличност (за справка);
  3. 3.Автобиография;
  4. 4.декларация, че не са ми налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
  5. 5.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;

 

 

Документи за кандидатстване може да намерите в гр. Мизия, ул. «Георги Димитров» №25-27, административна сграда община Мизия, етаж I, стая 103 или да изтеглите от интернет страницата: www.miziabg.com/

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ - ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:

Декларация 1

Декларация 2

Заявление - декларация

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ - ПОТРЕБИТЕЛ:

Деклрация

Заявление - декларация