ПОКАНА

Friday, 09 August 2019 14:52 Община Мизия - Новини
Print
There are no translations available.

Публикувана на 09.08.2019 г.

                                                                                               

 

 

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                         

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”

                                                          КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ , ВМРО,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”АТАКА”

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                       НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл.75, ал.1 ,изр.2 от Изборния кодекс/ИК/ , Ви каня на 19.08.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите ,които имат избрани с технте кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България ,но не са парламентарно представени.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.75,ал.3 от Изборния кодекс /ИК/, както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.                                

- декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

 

б)  копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .