Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НР 2016
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НР 2016
 
 

СЪОБЩЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА за обезпечаване подготовката и произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на РБ на 13 ноември 2016г. / II-ри тур /

.............................................................................................................................

ТРАНСПОРТНА СХЕМА за обезпечаване подготовката и произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на РБ и Национален Референдум на 06 ноември 2016г.

.............................................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии за предстоящите Избори за президент и вицепрезидент и Национален Референдум на 06.11.2016 г., ще се проведе от РИК - Враца на 31.10.2016г. /понеделник/от 16.00 ч. в малката зала на Читалище „Просвета – 1915 „-гр.Мизия.
Моля, ръководствата на политическите сили да осигурят присъствието на членовете на СИК. Присъствието на Председателя ,Заместник-председателя и Секретаря на секционната комисия е задължително!
От селата ще има осигурен транспорт, от пред кметствата, както следва:
-15.30 часа – с.Крушовица;
-15.20 часа – с.Липница;
-15.30 часа – с.Софрониево;
-15.45 часа – с.Войводово;
Връщане – след приключване на обучението/ от паркинга пред Общинска администрация -Мизия/.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

Секретар на
Община Мизия :
Д.Лехчевска

..............................................................................................................................................................................

Публикувана на 19.10.2016г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016г.на ЦИК, и Решение № 11 от 22 септември 2016 г.на РИК-Враца,Ви каня на 23.10.2016г. /неделя /от 16.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Подвижните Секционните избирателни комисии /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.9 от Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г.на ЦИК ,както следва:
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия-Враца.
Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:
• Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Избори за президент и вицепрезидент на РБ и НР 2016/.

Приложение: 1.Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г.на ЦИК;
2. Решение № 11 от 22.09.2016 г.на РИК-Враца;

.............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Мизия уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06.11.2016 г., че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата по населените места, както следва :

1.Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 14-ПВР или Приложение № 14-ПВР/НР – до 22.10.2016 г.вкл. Приложение № 23-ПВР/НР.

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. – до 22.10.2016г. вкл. Приложение № 14-ПВР/НР.

3.Кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – до 22.10.2016 г.вкл.Приложение № 18-ПВР/НР.

4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник -до 29.10.2016 г.вкл. Приложение № 10-ПВР/НР.

5.В избирателните списъци се вписват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството.- до 30.10.2016 г. Приложение № 11-ПВР/НР.

6.Български гражданин, който живее извън Република България, вписан е в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, но е в България в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. до 30.10.2016 г. Приложение № 12-ПВР/НР.

7.Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица (за всички случаи извън посочените в т. 5 и 6) до 30.10.2016 г. Приложение № 13-ПВР/НР.

8. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 14-ПВР или Приложение № 14-ПВР/НР- до 22.10.2016г. вкл.
Приложение № 23-ПВР/НР – до 31.10.2016 г.вкл.

..............................................................................................................................................................................

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016г.

..............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.;

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

..............................................................................................................................................................................

Районна избирателна комисия Враца РЕШЕНИЕ № 11 - ПВР/НР Враца, 22.09.2016 ОТНОСНО: Определяне общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии, определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016г., разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести район – Врачански, съобразно Методика на Централната избирателна комисия, обявена с Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 г. на ЦИК

.............................................................................................................................................................................................................

..Публикувана на 21.09.2016 г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г.на Централната избирателна комисия, Ви каня на 27.09.2016г. /вторник /от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06 ноември 2016 г.
Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.9 от Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г.на ЦИК ,както следва
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.
Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:
• Решението на РИК-Враца по т.3 от Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г.на Централната избирателна комисия за определяне броя на членовете на всяка СИК ,ще бъде поставено на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Избори за президент и вицепрезидент на РБ и НР 2016/ след неговото приемане.
• Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Избори за президент и вицепрезидент на РБ и НР 2016/.

Приложение:1.Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г.на ЦИК;

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:/П/

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"