Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Проекти Проект "Нови възможности за грижа"
Проект "Нови възможности за грижа"


ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

На 22.01.2016г. в изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” Община Мизия обявява период за набиране на заявления за медицински специалисти с професионална квалификацияМедицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в община Мизия – партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

 

Личните асистенти в Община Мизия преминаха поддържащо обучение

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Дейност 4 - Обучение на личните асистенти Община Мизия в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане" – гр.Оряхово, организира и проведе  поддържащо обучение на 52 броя лични асистенти по проекта:

Обучението се проведе в периода 28.10.2015 - 29.10.2015 г, в Общински клуб - град Мизия. Асистентите бяха разделени на две групи по 26 човека, които преминаха 4 часово обучение с лектор г-жа Мария Христова - експерт от Дирекция "Социално подпомагане"  гр.Оряхово 

Цели на обучението :
• Да се формират професионални компетентности на кандидатите за лични асистенти , като им се предложат по – общи теоретични познания за социалните услуги я общността и за методите на тяхното приложение в пряката работа с лица в неравностойно социално положение ;
• Да се подобри качеството и разнообразието на социалната услуга „Личен асистент"


Специфични цели на обучението:
• Лицата, одобрени за лични асистенти по проекта , да получат знания, необходими за удовлетворяване на основните потребности на хората с трайни увреждания – ползватели на услугата „Личен асистент" по проекта;
• Да се повиши компетентността на кандидатите за лични асистенти, свързана с изготвянето и изпълнението на индивидуални планове на потребителите на услугата „Личен асистент".

Постигнати резултати :
• Обучените  лични асистенти притежават знания за качествено и ефективно предоставяне на социални услуги, в съответствие с действащата нормативна уредба и прилагане на добри практики.

 

Информация за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект „Нови възможности за грижа"

На 24.03.2015 г. Община Мизия като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент»
По проекта в община Мизия са назначени 53 броя лични асистенти, които обгрижват 53 броя потребители на услугата за срок от 10 месеца (до 29.02.2016г.) с общ месечен бюджет от 4560 часа.

Дейностите по проекта включват:
1. Организация и управление на проекта;
2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата
3. Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти
4. Обучение на личните асистенти
5. Предоставяне на социалната услуга „личен асистент" и осигуряване на достъп до здравни услуги
6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата
7. Информиране и публичност

 

ВАЖНО НАБИРАНЕ НА ЗЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

Е-мейл Печат ПДФ

 О Б Я В А

На 18.03.2015 г. между Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", и АСП (в качеството й на конкретен бенефициент), беше сключен договор, с който стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа". Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Целевите групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица

Заявления по първия етап на проекта могат да се подават в периода 27.03.2015 – 09.04.2015 г. в сградата на общинска администрация Мизия, стая 102.
За допълнителна информация тел. 09161/23-15, вътрешен 122 – София Осман – технически сътрудник по проекта.

 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини