ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

   СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

  

Областна Дирекция “Земеделие” – гр. Враца уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че на

16.03.2021г. от 10:00ч. /вторник/ ще се извърши технически преглед за проверка на техническата изправност на

техниката, на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка

с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 9.02.2016г. за извършване на технически прегледи на земеделската и горската техника.

 
 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.03.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 фармацевт магистър

1 помощник-фармацевт

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

3 оператор, производствена линия

1 крояч, дървени модели

 

 

По проект “Заетост за теб” – етап 2

 

1 агроном, лозарство, градинарство и овощарство

1 инженер, механик

1 работник, производство на вино и високоалкохолни напитки

2 общ работник

2 лозар

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за П.И. 500.26, УПИ VI, кв. 1, с. Войводово, Община Мизия, с възложител Мими Димитрова – Тошева, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и съответстващ площта по Нотариален Акт.

 

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

 

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08 – 4 / 10.03.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП - ПР, за П.И. 500. 26, УПИ VI, кв. 1, с възложител Мими Владова Димитрова – Тошева, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и съответстващ площта по Нотариален Акт.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 


Page 10 of 241
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"