Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Е-мейл Печат ПДФ

В прикаченият файл може да видите обявата

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Page0054.pdf)Обява [ ]
 

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите / 14.12.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

В прикаченият файл може да видите съобщението

 

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1, чл.48, ал.2 и чл.60, ал.1, т.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.3, ал.9 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия и във връзка с предстоящите празници – Коледа и Нова Година

ЗАБРАНЯВАМ:

Продажбата и ползването на пиротехнически изделия /пиратки, бомбички и др./ от всички търговци на територията на общината, с което ще се избегне нарушаване на спокойствието и обществения ред и увреждане здравето и живота на гражданите.
Съгласно чл.48, ал.2, т.1 и 2 от ЗОБВВПИ - Забранява се:
1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години;
2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;
Съгласно чл.60, ал.1, т.6 от ЗОБВВПИ - Забраняват се:
6. употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
Възлагам на звено "Търговия" и кметовете да разгласят заповедта и да извършат съвместни проверки със служители от Участък"Полиция" гр.Мизия по търговските обекти, като на нарушителите бъдат съставени актове и конфискувани забранените стоки.
Директорите на училищата на територията на общината да запознаят учениците с настоящата заповед и вземат мерки за нейното изпълнение в района на училищата и при провеждане на тържествата.
Заповедта да се доведе до знание на всички заинтересовани за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Цветан Василев – зам.кмет на Община Мизия.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
ЗАМ.КМЕТ: /П/
НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ
Със заповед № РД.09-582/ 04.12.2012г.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Пиротехнически изделия по смисъла на ЗОБВВПИ са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.
Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:
1. Фойерверки:
а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
2. сценични пиротехнически изделия:
а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;
3. други пиротехнически изделия:
а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

     


Страница 145 от 162
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"