Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Заповед

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата

З А Б Р А Н Я В А М :

Движението на Пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга, на територията на община Мизия, които не са оборудвани съгласно изискванията на чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата, а именно:

„чл. 71 (1) Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.",

както и такива които не са оборудвани с престилки за животински отпадъци.

При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед, на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Заповедта да се обяви публично, чрез официалната интернет страница на община Мизия, кабелна телевизия и да бъде поставена на информационните табла в сградата на общинска администрация Мизия и на тези в кметствата на територията на община Мизия. Същата да бъде разлепена и на общодостъпни места.

Контролът по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на ПУ- гр. Мизия

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

НОРМАТИВНО ИЗМЕНЕНИ СРОКОВЕ – за дейностите

по сключване на споразумения за ползване на масиви – стопанска 2012 – 2013 година

ИЗМЕНЕНИЯ  в  ЗСПЗЗ - ДВ бр.25 от 27.03.2012г

 

 

1.Чл. 37б от ЗСПЗЗ

 

- до 31 юли – подаване на декларация по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ от собственици и по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ от ползватели, придружени с копия от договори за наем, аренда и съвместна обработка на земята, които не са регистрирани в ОСЗ

- до 31 юли – подаване на заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в, ал.2 - посочват се имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост,

 

Декларациите за повече от 10 /десет/ броя имоти

се представят в ОСЗ и на магнитен носител

в електронен формат

 

- до 10 август – ОСЗ предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ с данни за собствениците им и дължимото рентно плащане за съответното землище

 

2. Чл.37в от ЗСПЗЗ

 

- до 5 август – издаване на заповед на директора на ОДЗ за комисия, която ръководи сключването на споразумение

- до  30 август се  сключва и актуализира споразумението за следваща стопанска  година

- до 15 септември - ако няма споразумение, комисията изготвя проект за служебно разпределение

- до 1 октомври – издаване на заповед на директора на ОДЗ за разпределение на масивите в землището

- до  10 октомври - обявяване на заповедта на ОДЗ

- до 10 септември на съответната година - внасяне на суми от ползвател за имотите по чл.37в, ал.3, т.2  /бели петна/ по банковата сметка за чужди средства на общината

   

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомителни писма от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе:

1. третиране на царевица с препарати : ХЕМНИКО 24СК, при доза 21мл/дка и КАСПЪР 55 ВГ, при доза 30гр/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 450 дка в местност Жътварска падина;

· 16дка в местност Бодила

2. третиране на слънчоглед с препарат ПУЛСАР, при доза 120мл/дка и КРОПЕНЕРДЖИ-КАЛИИ при доза 300мл/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 790дка в местност Среден връх

3. третиране на ечемик с препарат Импакт 25 СК, при доза 50мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 340дка в местност Лалков дол;

· 97дка в местност Тодоров чифлик;

· 60дка в местност Чуковско къще.

и

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 11.00ч. и от 18.00 до 20.00 ще се проведе третиране на пшеница с препарат НУРАЛЕ Д при доза50мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 416 дка в местност Над гробищата;

· 430дка в местност Първи стан;

· 238дка в местност Зад стана;

· 230дка в местност Божков кладенец;

· 195дка в местност Ливадето

От Общинското ръководство

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомително писмо от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе третиране на ечемик с препарат: ИМПАКТ 25СК, при доза 50мл/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 136дка в местност Герена.

От Общинското ръководство

 


Страница 91 от 96
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"