Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Обява от "Сила и Чест АВ" ООД за инвестиционно намерение "Изграждане на рибно стопанство"

Е-мейл Печат ПДФ

..........................................................

Прикачени файлове:
Изтегли файла (sila i 4est 001.pdf)Обява [ ]
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Община гр. Мизия, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - фаза окончателен проект за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на гр. Мизия и с. Войводово на територията на община Мизия.
Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Мизия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник."

Кмет: Д-р В.Крушовенски

 

ЗАПОВЕД № РД.11-391/02.10.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и на основание чл. 56, т.1, от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

ЗАБРАНЯВАМ :

Спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица «Цар Освободител» и улица «Милин камък» в гр. Мизия по време на извършване на строително монтажна дейност на основание чл. 56, т.1, от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия.
Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез обява по Местната кабелна телевизия и на органите на реда .

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-372 /23.09.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 и чл.50 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия и Решение №277/08.08.2013г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 21 октомври 2013г. (понеделник) от 13:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Дворно място, с площ 1500кв.м. и построената в него масивна едноетажна сграда /Фурна/, с обща застроена площ 300кв.м., находящи се в кв.29, пл. №324, УПИ ІІ по плана на с.Софрониево, община Мизия, област Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 14 200,00лв.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 30.09.2013г. до 18.10.2013г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /1420,00лв / и се внася до 16:00 часа на 18.10.2013г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 18.10.2013г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 28.10.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 21.10.2013г. до 17:00 ч. на 25.10.2013г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 25.10.2013г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 25.10.2013г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

Общински план за развитие

Е-мейл Печат ПДФ

В прикачените файлове може да намерите Общинския план за развитие (ОПР) 2014 - 2020, Предварителна оценка на ОПР и Програма за реализация на ОПР

 


Страница 84 от 118
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"