Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ,

За мен е чест да Ви поздравя с Националния празник на Република България и 141-та годишнина от Освобождението ни от османско робство.

Трети март е свят ден за нашия народ! Това е денят на утвърждаване на българската държавност по света, но и ден, в който осмисляме уроците на историята. Защото Освобождението на България преди 141 години е първата стъпка към сбъдването на идеалите на Ботев и Левски за национална независимост, за свобода и социално равноправие.

Нашите наследници трябва да знаят и тачат спомена за саможертвата на руски, румински, финландски, украински и белоруски войници и офицери, на нашите опълченци и апостолите на българската революция, дали живота си за свободата на България, пред чийто подвиг ние се прекланяме.

Поклон пред величието на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободна България!

Честит Националния празник, уважаеми съграждани!

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.02.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.02.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт – магистър

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

2 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 помощник – фармацевт

 

по насърчителни мерки за обучение и заетост по ЗНЗ

 

1 автомонтьор – чл.55в от ЗНЗ

 

 

по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 работник кухня

 

 

по проект „Обучения и заетост” – Компонент ||

 

1 консултант (промотьор), продажби

 

 

по проект „Работа”

 

1 чистач/хигиенист

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

    Във връзка с получено писмо от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Враца, относно предупреждение за опасно време, информираме населението на община Мизия за следното:

  По данни на НИМХ към БАН на 22.02.2019 г. е получено предупреждение за очаквани на 23.02.2019 г. жълт код за силен вятър от запад-северозападен..

НИМХ-БАН за обявена първа степен на опасност – жълт код за силен вятър от запад-северозападен със скорост от 15 до 19 м/сек и възможни пулсации до 21-24 м/сек

 

    Предвид даденото предупреждение  гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпване на лошите метеорологични условия.

 

От общинска администрация

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Предстой провеждане на първото за 2019г, анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на чл.10,ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта , което ще се проведе в периода от 13 февруари-22 март 2019г. включително.

За целта има електронен /on-line/ анкетен формуляр преназначен за работодатели.

Анкетния формуляр може да намерите на:http://survey.az.government.bg/index.php/535847

 

                                                                                  От Общинска администрация

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

за земеделските стопани, отглеждащи преживни животни, идентифицирани в БАБХ

 

Във връзка с годишните проверки и разпределение на пасищата, мерите и ливадите, МЗХГ ни информира в спешен порядък за следното:

1.    „Справка с детайли за наети площи (пасища, мери и ливади) по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България“ г. е актуализирана с новите данни към 14/15.02.2019 г. и е достъпна на линк:

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/ в средата за междурегистров обмен (RegiX).

 

Справката се достъпва с изпратените Ви потребителски имена и пароли.

2. С изменение на ЗСПЗЗ (изм., бр. 42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 - 2020 г.) в § 2в, т. 1, буква б) на Допълнителните разпоредби е определено, че коне като пасищни селскостопански животни по смисъла на този закон са: „конете с официална идентификация в БАБХ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), с изключение на конете с предназначение „за спорт“.

Във връзка с това е актуализирано Приложение № 1във формат Excel към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

Със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е одобрен актуализиран образец на Приложение № 1 във формат Excel към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, е публикувана „Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ“.

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, са публикувани „Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ“. В този пакет от документи е и актуализираният образец на Приложение № 1 във формат Excel. Същите могат да бъдат копирани и да се използват от земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година.

 

За консултации по разпределението на пасищата може да обръщате към Красимира Тодорова, държавен експерт, д-я „Поземлени отношения“, МЗХГ, тел. 02 985 11 614, ел.поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С уважение

Екип НСОРБ

 

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София, ул. Голаш, 23

тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68

факс: (02) 943 44 31

e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

site: www.namrb.org

facebook: www.facebook.com/NAMRB.1996

 


Страница 1 от 159
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини