Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Competitions
Конкурси
В момента няма актуални конкурси.

ЗАПОВЕД №РД.11-472/27.11.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 316/27.10.2017г. на Общински съвет - Мизия и чл.70 от Наредба №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се открие процедура по провеждане на ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на две съседни помещения с обща площ 54,60 кв.м, находящи се в Масивна сграда – автоспирка /цялата с площ от 96,00 кв.м./ - публична общинска собственост, в кв. 79 по плана на с.Софрониево, за търговски цели, за срок от 10 години.
2. Конкурсът да се проведе на 18.12.2017г. /понеделник/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия.
3. Определям начална конкурсна цена /НКЦ/, в размер на 81,90лв/месечно, представляваща 54,60 кв.м х 1,50лв/кв.м.
4. Определям следните конкурсни условия:
4.1.Запазване/създаване на работни места;
4.2.Най-висока предложена наемна цена /над НКЦ/;
4.3.Помещенията да функционират като хранителен магазин;
4.4.Извършване на ремонтни дейности и инвестиции в обекта /видовете дейности и конкретно стойностно изражение /.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 30.11.2017г. до 15.12.2017г., от 8:30ч. до 17:00 ч.
6. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена /8,19лв/ и се внася до 16:00 часа на 15.12.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация.
7. Конкурсната документация, в размер на 30,00 лева може да се закупува от 30.11.2017г. до 17:00ч. на 15.12.2017г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.
8. Заявления по образец за участие в конкурса и изискуемите документи в Конкурсната документация да се приемат до 11:00 часа на 18.12.2017г. /в запечатан непрозрачен плик/.
9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.
10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
11. Назначавам комисия в състав:
която след провеждане на конкурса да състави доклад, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса.
12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на
Община Мизия, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство, с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-77/31.03.2015 год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията и по реда на чл.14, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на Решение №487/06.03.2015г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 16.04.2015г. от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособено помещение с площ 180,00кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на ОДЗ "Здравец" /в ІІІ-ти блок/ – публична общинска собственост, с. Крушовица, кв. 56, УПИ ІІ, за срок от 10 години, за производство на шивашки изделия.
2. Определям начална конкурсна цена - 0,80 лв. за 1 кв.м. месечно (съгласно тарифата за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество към Наредба №5 на ОбС - Мизия).
3. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 01.04.2015г. до 15.04.2015г.
4. Депозитът за участие се определя в размер на 10% (14,40 лв) от началната конкурсна цена и се внася до 16,00 часа на 15.04.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 15.04.2015г., след закупуване на конкурсна документация.
5. Предложенията се приемат в запечатан плик в Информационния център до 11:00 часа на 16.04.2015г. /за втора дата – до 11:00ч. на 22.04.2015г./.
6. Насроченият конкурс може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
7. В случай, че конкурсът не се проведе, повторен конкурс ще се проведе на 23.04.2015г. при същите условия и час. За него документация се закупува от 16.04.2015г. до 17:00 часа на 22.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00 часа на касата в Информационния център на община Мизия на 22.04.2015г., след закупуване на конкурсна документация.
8. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
9. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на конкурса, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за конкурса да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство Крушовица, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД №РД.11-71/11.03.2014г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 337/13.02.2014г. на Общински
съвет - Мизия и чл.70 от НАРЕДБА №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 11.04.2014г. /петък/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на:
Обособено помещение с площ 34,00кв.м., обособено помещение с площ 16,16кв.м. и фоайе към него с площ 7,50кв.м., находящи се в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия /първи етаж/, за срок от 10 години, за банков офис.
2. Определям начална конкурсна наемна цена, в размер на 8,00 лева на кв.м./мес.
или 461,28 лева на месец, съгласно решение №337/13.02.2014г. на ОбС – Мизия.
3. Определям следните конкурсни условия:
1.Помещението да се използва за банкова дейност;
2.Най-висока предложена наемна цена;
3.Запазване/създаване на работни места;
4.Наличието на банкомати и ПОС терминали на територията на община Мизия;
5.Обхванат брой клиенти на територията на община Мизия;
6.План за модернизиране на офиса;
7.Други условия и изисквания на кандидата.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 8:30ч. до 17:00 ч. до 10.04.2014г. /до 18.04.2014г. – за втора дата/.
5. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена и се внася до 16:00 часа на 10.04.2014.г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация.
6. Конкурсната документация, в размер на 50,00 лева може да се закупува от 13.03.2014г. до 17:00ч. на 10.04.2014г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.
7. При неявяване на кандидатите за обекта по т.1 повторна процедура да се проведе на 21.04.2014г. при същите условия, място и час. За нея конкурсна документация се закупува от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена се внася от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г по депозитна сметка на Община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на конкурсна доку-ментация.
8.Заявления по образец за участие в конкурса да се приемат до 11:00 часа на 11.04.2014г. /в запечатан непрозрачен плик/. Към заявлението задължително се прилагат документи, описани в конкурсната документация.
9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.
10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
11. Назначавам комисия, която след провеждане на конкурса да състави протокол, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса.
12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на
Общината, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 


Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"