Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове
Търгове


ЗАПОВЕД № РД.11-12 /23.01.2015г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение № 447/29.12.2014г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10.02.2015г. от 11:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински земеделски имоти, в землището на гр. Мизия, местността «Среден връх» при НТЦ, одобрени с Решение № 447/29.12.2014г. от Общински съвет – Мизия, както следва:

Пор. №

Имот №

Площ

  Катег.

НТП

 

Експертна оценка,   лв

1.

276003

39,117

V

нива

 

               14 188,00

2.

530001

1,544

V

нива

 

474,00

3.

530002

1,389

V

изост.тр. насажд.

426,00

4.

530005

1,872

V

изост.тр. насажд.

575,00

5.

530006

1,712

V

изост.тр. насажд.

525,00

6.

531001

2,01З

V

изост.тр. насажд.

618,00

7.

531002

2,091

V

   изост.тр. насажд.

642,00

8.

531003

2,143

V

   изост.тр. насажд.

658,00

9.

531004

2,004

V

нива

615,00

10.

531005

1,754

V

изост.тр. насажд.

538,00

11.

531006

2,007

V

изост.тр. насажд.

616,00

12.

553001

1,398

лозе

277,00

13.

553004

2,115

V

др.сел.територия

649,00

14.

554001

1,930

V

лозе

592,00

15.

554002

1,851

V

лозе

568,00

16.

554006

1,879

V

лозе

577,00

17.

555001

1,741

V

изост.тр. насажд.

534,00

18.

555002

1,667

V

     изост.тр. насажд.

512,00

19.

555003

1,717

V

     изост.тр. насажд.

527,00

20.

555004

1,772

V

     изост.тр. насажд.

544,00

21.

555006

1,730

V

     изост.тр. насажд.

531,00

22.

556001

1,688

V

   изост.тр. насажд.

518,00

23.

556002

1,233

V

   изост.тр. насажд.

378,00

24.

556003

0,527

V

изост.тр. насажд.

162,00

25.

556004

1,765

V

изост.тр. насажд.

542,00

26.

556005

1,505

V

изост.тр. насажд.

462,00

27.

556006

1,751

V

нива

537,00

28.

556007

1,894

V

нива

581,00

29.

556008

1,798

V

     изост.тр. насажд.

552,00

2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 23.01.2015г. до 17:00ч. на 09.02.2015г. В процедурата се участва заедно /анблок/ за всички имоти.

3. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% /2891,80лв/ от НТЦ и се внася до 16:00 часа на 09.02.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 09.02.2015г., след закупуване на тръжна документация.
4. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
5. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 17.02.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 10.02.2015г. до 17:00ч. на 16.02.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 16.02.2015г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 16.02.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-306/24.09.2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.76 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, Протокол от 18.09.2014г. на комисия от проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение «Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м, находящо се на І-ви етаж в сградата на ОУ "Ц.Церковски", гр. Мизия - публична общинска собственост, в кв.56 по плана на гр. Мизия, за срок от 5 години

О Б Я В Я В А М:

І. СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ от проведения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение «Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м.:

Имот

Местонахождение

класиране

«Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м

І-ви етаж в сградата на ОУ “Ц.Церковски”, гр. Мизия, кв.56 по плана на гр. Мизия

І-во място -ЕТ “Антико – Николай Златанов”, седалище и адрес на управление: гр.Мизия, ул. “3-ти март” №54,с предложена наемна цена от 82,00лв

ІІ. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ класирания на І-во място участник - ЕТ "Антико – Николай Златанов", седалище и адрес на управление: гр.Мизия, ул. "3-ти март" №54, с управител Николай Стоянов Златанов, при достигната на публично оповестения конкурс наемна цена от 82,00лв /Осемдесет и два лева/.
ІІІ. Спечелилилят участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед е длъжен да внесе предложена от него наемна цена, представляваща наема за първия месец в касата на Общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка "СИ БАНК", офис Мизия, съгласно чл.77 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия.
ІV. Настоящата заповед се връчва на спечелилия участник по реда на АПК.
V. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяването й чрез Кмета на община Мизия пред Административен съд гр. Враца.
VI. Внесените депозити за участие в конкурса да бъдат възстановени на спечелилия участник, след сключване на договора за наем и на останалите участници, в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на настоящата заповедта.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова – ДД"УТИСХД".
Заповедта да се връчи на касиера на общината и на гл.счетоводител за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-297 / 17.09.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.63, ал.2, чл. 64 и чл. 65 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, Протокол от 10.09.2014г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи от ОПФ /с обща площ 1145,221 дка / в землището на с. Софрониево, за създаване на трайни насаждения, за срок от 35 години, считано от 2014/2015 стопанска година и Заповед № РД.11-253/22.08.2014 год. на Кмета на община Мизия

О Б Я В Я В А М:

І. СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи от ОПФ /с обща площ 1145,221 дка / в землището на с. Софрониево:

Имот №

Обща

площ, дка

класиране

 

№000389 – 27,639 дка, НТП „Овощна градина”, кат V, местност „Въртопа”

№000462 – 193,957 дка, НТП „Лозе”, кат.V, местност „Лозята”

№000465 – 43,517 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000548 – 74,381 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000551 – 69,944 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000553 – 72,942 дка, НТП „Овощна градина”, кат.ІV, местност „Лозята”

№000554 – 64,274 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000544 – 134,593 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000557 – 136,132 дка, НТП „Лозе”, кат.V, местност „Лозята”

№000041 – 203,619 дка, НТП „Лозе”, кат.ІІІ, местност „Гладно поле”

№000043 –   94,916 дка, НТП „Нива”, кат.ІІІ, местност „ Гладно поле”

№000056 –   29,307 дка, НТП „Нива”, кат.ІІІ, местност „ Гладно поле”,

с обща площ от дка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1145,221

І-во място -“АСЕТ – 08 – Интернешънъл” ЕООД,ЕИК 200530196, седалище и адрес на управление:           с. Софрониево, ул. “Гаврил Генов” №38с предложена годишна арендна цена от 151 169,07лв;

 

ІІ-ро място - Михаил Василев Онцов,с адрес: гр.София, ул.”Враня” №67 с предложена годишна арендна цена от 147 733,41лв;

 

ІІІ-то място - “Брейн Фууд” ЕООД, ЕИК 203195746, седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мизия, с.Крушовица, ул. “Люляк” №12 с предложена годишна арендна цена от 120 248,13лв;

 

ІV-то място - “Екострой 7”,ЕИК 200538780, седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мизия, с.Софрониево, ул. “Дафинка Чергарска” №17 с предложена годишна арендна цена от 44 663,61лв.;

 

V-то място - “Солейт” ООД, ЕИК 203195746, седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мизия, с.Крушовица, ул. “Люляк” №12с. Крушовица с предложена годишна арендна цена от 34 356,63лв

ІІ. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ класирания на І-во място участник - "АСЕТ – 08 – Интернешънъл" ЕООД, ЕИК 200530196, седалище и адрес на управление: с. Софрониево, ул. "Гаврил Генов" №38, с управител Анатоли Христов Ангелов, при достигната на публичния търг с явно наддаване годишна арендна цена от 151 169,07лв.
ІІІ. Участникът, класиран на първо място, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед е длъжен да внесе достигната и предложена от него годишна арендна цена, представляваща наема за петата стоп. година - 2018/2019 г. в касата на Общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка "СИ БАНК", офис Мизия, съгласно т. 16 от утвърдената Тръжна документация със Заповед № РД.11-253/22.08.2014 год. на Кмета на община Мизия и чл. 65, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия.
ІV. Настоящата заповед се обявява, при условията на чл. 64, ал.1 от от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, на интернет–страницата на община Мизия, в сградата на общинската администрация - Мизия и в сградата на кметство с. Софрониево. За обявяването да се състави протокол и се уведомят писмено срещу подпис участниците в търга.
V. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяването й чрез Кмета на община Мизия пред Административен съд гр. Враца.
VI. След като заповедта за обявяване на спечелилия търга участник влезе в сила, тя се връчва срещу подпис на спечелилия участник при условията на чл. 65, ал.1 от от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и по реда на АПК. Определеният за арендатор е длъжен да внесе достигнатата цената в 14-дневен срок от връчването на заповедта съгласно т. III от настоящата заповед, като в случай на неизпълнение на това изискване се спазва реда на чл. 65, ал. 2 и 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия.
VII. Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на спечелилия участник и на останалите участници, след сключване на договора за аренда.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова –ДД"УТИСХД".

Заповедта да се връчи на касиера на общината и на гл.счетоводител за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД №РД.11-252/22.08.2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.13, ал.1 и
чл.14, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС – Мизия, и Решение №381/26.06.2014г. на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10 септември 2014г. (сряда) от 11,00 часа в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение «Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м, находящо се на І-ви етаж в сградата на ОУ "Ц.Церковски", гр. Мизия - публична общинска собственост, в кв.56 по плана на гр. Мизия, при условията на Наредба № 5 на Общински съвет - Мизия, за срок от 5 години, при начална конкурсна цена 2,00лв за кв.м. месечно.
2.Определям начална конкурсна цена - 2,00лв/кв.м. месечно, съгласно Тарифата към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20,00 /двадесет/ лева и се закупува от 25.08.2014г. до 09.09.2014г.
4. Депозитът за участие се определя в размер на 10% / 6,00 лв/ от началната конкурсна цена и се внася до 16,00 часа на 09.09.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 09.09.2014г., след закупуване на конкурсна документация.
5. Насроченият конкурс може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че конкурсът не се проведе, повторен конкурс ще се проведе на 17.09.2014г. при същите условия и час. За него документация се закупува от 10.09.2014г. до 17.00 часа на 16.09.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се внася до 16,00 часа на 16.09.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 16.09.2014г., след закупуване на конкурсна документация.
7. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на конкурса, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за конкурса да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-253/22.08.2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение №392/25.07.2014г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10 септември 2014г. (сряда) от 11,30 часа в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения, на земеделски земи от ОПФ, в землището на с. Софрониево, за срок от 35 години, както следва:
ПИ №000389 – 27,639 дка, НТП „Овощна градина", кат V, местност „Въртопа"
ПИ №000462 – 193,957 дка, НТП „Лозе", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000465 – 43,517 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000548 – 74,381 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000551 – 69,944 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000553 – 72,942 дка, НТП „Овощна градина", кат.ІV, местност „Лозята"
ПИ №000554 – 64,274 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000544 – 134,593 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000557 – 136,132 дка, НТП „Лозе", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000041 – 203,619 дка, НТП „Лозе", кат.ІІІ, местност „Гладно поле"
ПИ №000043 – 94,916 дка, НТП „Нива", кат.ІІІ, местност „ Гладно поле"
ПИ №000056 – 29,307 дка, НТП „Нива", кат.ІІІ, местност „ Гладно поле",
с обща площ от 1145,221 дка.
2.Определям начална тръжна цена за имотите - 34356,63 лв/дка (1145,221дка х 30,00 лв/дка), в съответствие с Тарифата към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 25.08.2014г. до 09.09.2014г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% / 3435,66 лв/ от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 09.09.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 09.09.2014г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 17.09.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 10.09.2014г. до 17.00 часа на 16.09.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 16.09.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 16.09.2014г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за аренда на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и кметство с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Страница 1 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"