Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Социални дейности
Социални дейности

Дневен център за деца с.Войводово

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

Този дневен център е моделът за създаване на база, отговаряща на съвременните потребности за развитие на детската личност. Занятията в свободното време стават естествено противопоставяне на социалните негативи, заплахата от наркотици, секти и агресия.

Споделяйки нашия опит в Националния конкурс:" Подобряване на жизнената среда" - организиран от ФРМС  през 2003 г., иновацията "Дневен център за деца с. Войводово" получи Първа награда.

С откриването на центъра се направи една от най-големите инвестиции - инвестиция за развитието на децата. Обединените усилия на местно ниво получиха подкрепа от Обединените Холандски фондации ( ОХФ), които финансираха проекта със 30 500 лв. през 2002 година.

Резултатите от изпълнението на проекта са значими. Обединявайки усилията на общината, кметството и Читалищно настоятелство с.Войводово се осъществи баланс между нужди и интереси. Променен беше начинът на живот на децата и селото като цяло. Този център стана място за разнообразни инициативи и приемственост между  поколенията. За децата от селото и останалите населени места на общината станаха достъпни компютърните новости, а използването на Интернет създаде стимула у тях за получаване на все повече информация  и приобщаване към новостите на деня

 

Здравеопазване

Е-мейл Печат ПДФ

     Динамичността, с която се извършват промените налага бързо и навреме да се реагира на всички промени засягащи социалния статус и медицинското обслужване на населението в общината Мизия.

     Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.
На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване - гр. Враца (РЦЗ), на територията на Община Мизия функционират, както следва:

 • Амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики - 5;
 • Амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики - 1;
 • Амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуални практики - 2.

     Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са предвидени сключване на договори с медицински фелдшери.
     Специализираната медицинска помощ на територята на общината се осигурява от лекари от МБАЛ, гр. Оряхово с призната специалност в съответната медицинска област.
     Извънболничната помощ след 01.07.2000г. се финансира от Национална здравно осигурителна каса (НЗОК).
     Тенденцията в общината е търсенето на специалисти и от други специалности с цел разширяване на специализираната помощ.
     Болничната помощ в общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Оряхово и Многопрофилна болница за активно лечение- гр. Козлодуй.

 

Клубове на пенсионера

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
     На територията на Община Мизия функционират седем клуба на пенсионера и три на хората с увреждания. Възрастните хора и хората с увреждания разполагат със съвременна база, отговаряща на техните потребности. Клубовете в гр.Мизия, с.Крушовица, с.Липница, с.Софрониево бяха изградени и модерно обзаведени чрез финансиране от Фондация Лале.
     В клубовете на двете целеви групи членуват около 400 възрастни хора и хора с увреждания в цялата община
     Създадени са с решение на Общински съвет, с цел даване възможност на възрастните хора да осмислят и разнообразят живота си. Обслужват се от четирима уредника, които подпомагат дейността на пенсионерите.
     В клубовете се води активен културен живот. Множество са участията и наградите на певческите и танцови състави в национални и международни фестивали на художествената самодейност.
 

Дом за стари хора "Баба Марта"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 
     ДСХ "Баба Марта", с. Липница, община Мизия, отвори врати на 17.06.2008 година със Заповед № РД 01-545/17.06.2008 г. от Министерството на труда и социалната политика, съгласно чл.36, ал.3, т.3 от ПП ЗСП.
     ДСХ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за лица, отделени от дома, затруднени или в невъзможност да задоволяват потребностите си, липса или отказ на близки и роднини за оказване на грижи в домашна среда. Условията и редът за извършване на социалните услуги в ДСХ се определят с Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане /чл.19 от ЗСП/.
продължава>
 

Домашен социален патронаж

Е-мейл Печат ПДФ
     През 1989 год. в гр. Мизия е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж. Това е форма на социални услуги, доказала своята ефективност през годините. Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда. Капацитетът на заведението е 140 обслужвани лица от пет населени места : гр.Мизия и селата от общината. ДСП е социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се превърна в модерна и адекватна на потребностите на общността услуга. Разнос храна ползват 70 човека от цялата община.
     По Национална програма "Социални услуги в семейна среда" през 2009 г. към Домашен социален патронаж имаше назначени 10 Домашни помощници във всички населени места в общината, които обслужваха 56 възрастни самотни хора и хора с увреждания по домовете.
     Предоставяните социални услуги са:
 • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
 • почистване на дома
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот .
     Непрекъснато се увеличава броят на желаещите да ползват услугите на ДСП
 

"Социален асистент" и "Домашен помощник"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"    

     Услугата "Социален асистент" се предоставя вече пета година, след успешната защита на проект на Община град Мизия по Национална програма на Министерство на труда и социалната политика "Асистенти на хора с увреждания".
 • За 2005 г. по НП "АХУ" са работили 16 социални асистента.
 • За 2006 г. по НП "АХУ" са работили 26 социални асистента
 • За 2007 г. по НП "АХУ" са работили 6 социални асистента
 • За 2008 г. по НП "АХУ" са работили 6 социални асистента
 • За 2009 г. по НП "АХУ са работили 6 социални асистента

     В рамките на одобрения проект за 2009 г. , шест социални асистента подпомагат живота на 13 лица с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ.

     Грижата за тях включва:

 • закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост;
 • приготвяне или доставка на храна /по желание на клиента/;
 • съдействие и придружаване при подаване на документи пред различни държавни и общински институции;
 • помощ при общуване, осъществяване на социални контакти, организиране на празници;

     Реализирането на програмата дава възможност на потребителите да върнат усещането си за живот, за грижа на държавата и общината за хората в неравностойно положение, в рамките на изискванията на програмата да определят своите нужди и подпишат съвместен план за предоставяне на услугата.
     Лицата, които желаят да ползват услугата"Социален асистент", трябва да са с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ, самотни лица. Включването в програмата става след подаване молба до Дирекция "Социално подпомагане" град Мизия и оценка на нуждите.

продължава>
 

Център за социална интеграция

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
     Създава се по проект "Промяна на политиката и практиките на общините в обслужването на възрастни и хора с увреждания" на Националното сдружение на общините на Република България, финансиран по Програма ФАР-АКСЕС 2000 на Европейския съюз. Проектът е на стойност 10 000 лв. и се реализира 2003 г. Чрез този проект като пилотна, община Мизия съдейства за активното включване на възрастните и хората с увреждания в процеса на провеждане на адекватна общинска политика и за промяна на общинските практики в работата с хората от целевите групи.
     ЦСУ предоставя административни, информационни и консултантски услуги, които осигуряват социалната интеграция на възрастните и на хората с увреждания. Чрез този център общината им осигури възможност да живеят достойно и сигурно, получавайки необходимата обществена подкрепа. Изгради се мрежа от услуги във всички селища на общината. От м.януари 2004 г. ЦСУ е структурно звено в общинската администрация - общината осигури линейка и нейната издръжка за обслужване на крайно нуждаещите се граждани.
 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини