Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Покана за публично обсъждане на отчет 2010 и проектобюджет 2011

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,

Ръководството на община Мизия ви кани на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2010 г. и проектобюджета на община Мизия за 2011 г., което ще се проведе на 11.02.2011 г. От 10.00 часа в заседателната зала на общински съвет – Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на общинска администрация – Мизия.

На обсъждането ще ви бъдат предоставени материали относно:

1. Изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на община Мизия за 2010 г.

2. Изпълнението на утвърдената от общински съвет Мизия инвестиционна програма на общината за 2010 г.

3. Проектобюджет в местни дейности за 2011 г.

4. Инвестиционна програма на общината за 2011г.

С отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2010 г. и проектобюджета на община Мизия за 2011 г. може да се запознаете тук.

Вашите становища и предложения по предоставените ви материали може да изпращате на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Кмет на
Община Мизия
д-р В. Крушовенски

 

Публично обсъждане на отчет 2010 и проектобюджет 2011

Е-мейл Печат ПДФ
ОТЧЕТ 2010 ГОД.

Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

През 2010 г. Община Мизия продължи да управлява бюджетните средства при затегната финансовата дисциплина и при вземане на добри управленски решения. Продължи изпълнението на ангажиментите, заложени в управленскат стратегия. Приоритетите и през миналата година бяха: запазване на достигнатото ниво на публичните услуги и преструктурирането им с извеждане като приоритет на определен вид услуги със социална насоченост, икономическо развитие и заетост, подобряване на жизнената среда, изпълнение мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, подобряване на пътната инфраструктура, решаване на екологични проблеми.

Бюджетът на Общината за 2010 г. е приет с Решение № 400/27.01.2010 г. на Общински съвет град Мизия в размер на 3 890 273., в т.ч.: за държавни дейности – 2 134 620 лв. и за местни дейности – 1 755 653 лв.

Със ЗИДЗДБРБ за 2010 г. бе намален бюджета на община Мизия с 120 539 лв., от които 74 639 лв. за делегирани от държавата дейности и 45 900 лв. за местни дейности.

След извършеното намаление и при запазване размера на получените целеви трансфери в социални дейности към 23.07.2010 г. с Решение № 501/19.08.2010г. на Общински съвет град Мизия прие актуализирания бюджет на Общината, както следва: 4 057 373 лв., в т.ч.: за държавни дейности – 2 271 677 лв. и за местни дейности – 1 785 696 лв.

Към 31.12.2010г., актуализирания годишен план е 4 496 829лв., от който за делегирани държавни дейности – 2 404 726 лв. и за местни дейности 2 092 103 лв.

Актуализацията на първоначалния план на бюджета на общината е в резултат на извършени промени на бюджетните взаимоотношения с Министерство на финансите, МТСП , МРРБ.

За държавни и местни дейности актуализирания годишен план на приходите към 31.12.2010г. от 4 496 829лв. е изпълнен касово на 3 593 519 лв. – 79,91% спрямо актуализирания годишен план.

Приходите за делегираните държавни дейности са по уточнен годишен план в размер на 2 404 726 лв., изпълнението е в размер на 2 334 676 лв. /в т.ч. дофинансиране/ – 97,09% към плана.

Местните приходи са по уточнен годишен план 2 092 103 лв., изпълнението е в размер на 1 258 843 лв. – 60,17% към плана.

Данъчните приходи при план 241 434лв. изпълнението е 142 422лв. или 58,99%.

Неданъчните приходи при план 995138 лв. изпълнението е 402 551 лв. или 40,45%

Дофинансирането на държавни дейности с общински приходи в размер на 97 204 лв. е за функция „Образование" – 94 839 лв., за функция „Социално осигуряване, подпомагане" – 875 лв., за функция „Поч.дело, култура" – 1 490 лв.

Наличността на банката към края на отчетния период е в размер на 241 039 лв., които са за делегирани от държавата дейности 70 050 лв. и за местни дейности 170989лв.

През отчетния период към 31.12.2010г. в общината са извършени разходи в размер на 3 593 519 лв. при уточнен годишен план 4 496 829 лв. – 79,91 %.

Извършените разходи през отчетния период от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.

са, както следва по функции:

І. ОДС – при план 731 958 лв., изпълнението е 625 895 лв.-85,51 %;

ІІ.Отбрана и сигурност–при план 163 482 лв. изпълнението е 83 234 лв. – 50,91%;

ІІІ.Образование – при план 2 002 958 лв. изпълнението е 1 712 275 – 85,49%;

ІV.Здравеопазване – при план 128 821 лв. изпълнението е 81 645 лв. – 63,38%;

V.Соц.осигуряване – при план 525 976 лв. изпълнението е 504 806 лв. – 95,98%;

VІ.БКС – при план 643 421 изпълнението е 315 130 лв. – 48,98%;

VІІ.Поч. дело, култура–при план 77 486 лв. изпълнението е 77 928 лв.–100,57%;

VІІІ.Иконом. дейности – при план 220 776 изпълнението е 190 655 лв. – 86,36%;

ІХ.Разх., некласиф. в др. функции-при план 1951 лв. отчетът е 1951 лв.-100,00%

БЮДЖЕТ 2011 ГОД.

Бюджетът на Община Мизия за 2011 година е разработен при спазване на изискванията на чл. 24 и чл. 28 от ЗУДБ, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2011 година, обн. в ДВ, бр. 99/17.12.2010 г., Закона за общинските бюджети, изм., ДВ, бр.108 от 19 декември 2007 г. и Постановление № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2011 г., обн. в ДВ бр. 2/07.01.2011 година.

Бюджет 2011 година е съобразен с общински план за социално - икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и събиране на недоборите от минали години.

Бюджет 2011 е продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на Общината.

През 2011 се очаква да продължи действието на неблагоприятни тенденции, произтичащи от намалението на субсидиите за делегирани от държавата дейности и за капиталови разходи.

Планираните текущи разходи на делегираните от държавата дейности са съобразени с РМС № 715/01.10.2010 год. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

Във всички функции държавна отговорност, са въведени единни стандарти на базата на които е разработен бюджета по дейности и пълна бюджетна класификация.

Отпада регулирането и директно наблюдение на размера на СБРЗ и числеността на персонала от МФ и други отраслеви министерства.

Съгласно Решение № 715 от 2010 г. на МС кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности:

- по образование (с изключение на училищата, които прилагат системата на делегираните бюджети);

- специализираните институции и социални услуги в съответствие с длъжностите по утвърдената методика на МТСП;

- здравеопазване (без диспансерите);

- култура (без читалища) .

Съгласно чл.8 от същото РМС общински съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала на делегираната от държавата дейност "Общинска администрация", както и числеността на дейностите общинска отговорност.

През течение на бюджетната година на базата на фактически изразходвани средства, както и досега в централния бюджет са предвидени целеви трасфери за: пътни разходи на правоимащи болни, медикаменти за ветераните от войните, присъдени издръжки и други, определени с нормативните документи за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Предлаганият бюджет за 2011 година и разпределението на бюджетните кредити по функции и дейности е съобразен с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.

Общият размер на проектобюджета за 2011 година е 3 952 737 лв., от които 2 163 236 лв. за делегираните от държавата дейности и 1 789 501 лв. за местни дейности. Поради намаления размер на общата субсидия община Мизия е предвидила дофинансиране на делегирани от държавата дейности /образование училища и детски градини и социални дейности/ с местни приходи в размер на 201 899 лв.

През 2011 г. не се планират увеличения на работните заплати, както в дейностите държавна отговорност така и в местните дейности. Намалени са стандартите за възнагражденията на общинската администрация.

Осигурени са от Централния бюджет средства за капиталови разходи в размер на 61,4 хил. лв., в т. ч 26,1 хил. лв. за изграждане и основен ремонт за общински пътища.

Сумата за разпределение за капиталови разходи през 2011 година е 35 300 лв за всички съставни кметства на територията на община Мизия.

 

Съобщение във връзка с умрели животни

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми съграждани уведомяваме Ви, че съгласно Заповед №РД11-910/22.12.2010г. на ген. директор на НВМС и във връзка с възобновяване на събирането, транспортирането и обезвреждането на умрелите животни от „Брамас 96“ АД, гр. Шумен и „Екарисаж Варна“ ЕООД, с. Тополи, област Варна:

  1. При смърт на животно на територията на община Мизия, собствениците да уведомяват официалния ветеринарен лекар на общината.
  2. При сигнал за повишена смъртност на животни да бъде уведомен официалния ветеринарен лекар на общината.

Официален ветеринарен лекар – д-р Снежана Христова.
Телефон за контакти: 0887/735509

За повече информация: 09161/23-15, вътр. 122

От Общинското ръководство

 

Изнесени приемни на Областния упрaвител

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,

От началото на 2011 година Областният управител на Област Враца г-жа Пепа Владимирова и нейния екип подготвят провеждането на изнесени приемни във всяка една от общините на Врачанска област.

Предвижда се срещите с гражданите да бъдат всеки втори и последен четвъртък от месеца, в определено от Областния управител време, за което ще ви информираме допълнително.
За целта е определена Заседателната зала на Общински съвет – гр. Мизия, І етаж на Административната сграда на Община Мизия.

Приемните ще се провеждат целогодишно, първоначално в общинските центрове, а след това и в по-големите села от общините.

От Общинското ръководство.

 

Поздравителен адрес от д-р Андреев

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,
Д-р Хари Андреев, дългогодишен лекар в Мизия, изпрати поздравителен адрес до жителите на града, своите приятели и пациенти, чрез кмета на община Мизия д-р Крушовенски, по случай Новата 2011 година. В него той отправя своите най-искрени пожелания тя да е щастлива, спорна и благодатна, да носи здраве, добрини и късмет на всички.
На многая лета!
 

Община Мизия има нова автовишка

Е-мейл Печат ПДФ

От 20.12.2010 г. Община Мизия вече разполага със собствена автовишка, която ще обслужва основно поддържането на уличното осветление, екологията, социалната и образователна инфраструктура.

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ - ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за имоти: №026001, №025001, №025002, №025003, №025004, №025005, №025006 в местността „Долно ливаде", в землището на гр.Мизия и имоти №084002, №081003, №081007, №081008, №081014, №081015 в местността „Блатото", в землището на с.Сараево, община Мизия, област Враца, за промяна на предназначението на земеделска земя за обект „Рибовъдна ферма за отглеждане на есетрови риби за добив на месо и хайвер".
Изработеният проект се намира в Община Мизия в Дирекция "УТИД".
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от датата на съобщението до Общинска администрация гр.Мизия.
 

Среща с представител на Комисия за защита от дискриминация

Е-мейл Печат ПДФ
НА 10.12.2010 г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.30 ч ДО 11.30 ч. В СТАЯ №102 НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИЕМЕН ДЕН С РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Поздравителен адрес от Христина Христова

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми граждани на Мизия,
Щастлива съм да ви поздравя за един от най-стойностните празници - Деня на християнското семейство и младеж - 21 ноември.

продължава>
 

133 години от освобождението на гр. Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,
Имам удоволствието и честта да ви поздравя с един светъл и голям ден за Мизия - 133-та годишнина от Освобождението ни от османско владичество.
На 21 ноември 1877 година, при „Каменов мост" се води една епична битка, която променя хода на Руско-Турската Освободителна война. Тя е подготвителен етап към превземането на Плевен, към боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново.
Днес, 133 години след онези славни дни, ние се прекланяме пред подвига на загиналите руски и румънски бойци, на опълченците от Мизия: Петър Тахирски– Капитанита, Тоно Петров Кърцелянски, Димитър Върбанов – Комитата, Вълчко Вълчев, Тотьо Паунов и майор Димитър Герговски, почитаме паметта на тези , които са жертвали най-скъпото – живота си за нашата свобода.
Да ни е честита 133-та годишнина от Освобождението на Мизия, уважаеми съграждани!
Дълбок поклон и вечна слава на героите !

Кмет на Община Мизия
д-р Виолин Крушовенски

 


Страница 24 от 26
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"