ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало
Новини


Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

 

Предстоящо заседание на Общински съвет - Мизия

 

 

Изх.№ 64/24.01.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

      

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 30.01.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Полагане на клетва от избран за общински съветник.

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

3Вх. № 66/22.01.2020 г., докладна, относно допълване съставите на Постоянните комисии към Общински съвет, Мизия.

         Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

4. Вх.№ 67/ 22.01.2020 г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на Община Мизия.

         Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

5. Вх. № 70/ 23.01.2020 г., доклад, относно дейността на Временната комисия за избор на съдебен заседател, избрана с Решение № 33/ 20.12.2019 г. на ОбС Мизия.

         Докладва Сашка Началнишка – Председател Временна комисия

 

6. Вх.№ 72/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изготвяне правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Мизия.

            Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

7. Вх.№ 73/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Мизия за периода 2019 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

8. Вх.№ 74/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г. в Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

9. Вх. № 75/ 24.01.2020 г., докладна, относно одобряване проект за ПУП-ПП на трасето за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м.Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

10. Вх. №76/ 24.01.2020 г., докладна, относно учредяване право на прокарване на нова оптична кабелна мрежа на „БТК“ АД, за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м. Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

11. Вх.№77/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изработване и представяне за утвърждаване на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Мизия, Мандат 2019 – 2023 г.

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

12Вх. №78/ 24.01.2020 г., докладна, относно структура Общинска администрация – Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

Докладва Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия

 

 

13. Вх. №68/ 23.01.2020 г., докладна, относно Бюджет 2020 – Община Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Христинка Петрова – гл. специалист „Бюджет и финанси”

 

 

14. Разни

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия

 

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

П О К А Н А

Кметът на Община Мизия Г-жа Валя Берчева

            На основание чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на чл.66 от Закона за местните данъци и такси и Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на 19.12.2019 година (Четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Мизия

НА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта на решение на Общински съвет гр.Мизия за одобряване на план-сметката за такса „Битови отпадъци” за 2020 г. и проекта на план - сметка за приходите и разходите за такса „Битови отпадъци” за 2020 г. на Община Мизия

            Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 18.12.2019 година /включително/ в деловодството на общината или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА

           ОБЩИНА МИЗИЯ     /п/

                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

.jpg

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

12345.png

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление до заинтересованите страни и общественост на територията на общ. Мизия, относно реализирането на обект "Разширение на газопреносна инфраструктура  на "Булгартранс" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-сръбската граница"

Прикачени файлове:
Изтегли файла (булгартрансгаз.pdf)Уведомление[ ]
 


Страница 3 от 62
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"