Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЩИНА МИЗИЯ ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОБЩИНА МИЗИЯ ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

СЪОБЩЕНИЕ

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

малинка

Община Мизия информира своите жители, че на 04 януари 2016 г. стартира проект “Подкрепа за независим и спокоен живот“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020”.

Общата стойност на проекта възлиза на 495 491,36 лева, продължителността му е 20 месеца,

Целеви групи са:

Ø  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Ø  Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.

Живущите в община Мизия по настоящ адрес кандидат-потребители на социалната услуга, както и кандидатите за работа на длъжност Личен/социален асистент по проект “Подкрепа за независим и спокоен живот”, могат да подадат заявления в сградата на Община Мизия на адрес: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" №25-27, етаж 1, стая № 103

Заявления ще се приемат всеки работен ден от 11.01.2016 г. до 05.02. 2016 г. включително, от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч.

I.  За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на проекта се изискват следните документи:

- Заявление по образец (Приложение №1)  което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Мизия или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си за работа с конкретен домашен помощник.

- документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

- документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;

- експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

- удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

- заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.

            В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа на изготвената оценка на потребностите и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена методика за извършване оценка на потребностите от услугата Личен/социален асистент, ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители. 

 

II. Желаещите да работят като Личен/социален асистент могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

- безработни лица;

- неактивни лица (придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст.

 

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Личен/социален асистент”, следва да отговарят на следните изисквания:

       Да имат навършени 18 години;

       Да имат завършено минимум средно образование;

       Да не са осъждани;

       Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

       Медицинско или педагогическо образование, както и опит в предоставянето на социални услуги е предимство;

       Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

 

От кандидатите за работа на длъжност “Личен/социален асистент“ се изискват следните документи:

- Заявление по образец (Приложение №2), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Мизия или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

-    документ за самоличност (за справка);

-    автобиография;

-    документи за придобитата образователна степен;

-  пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

-  копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги  по други програми или по друг ред.

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност “Личен/социален асистент“ по проекта,  с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло на сградата, в която се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община Мизия,

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"