Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове зАПОВЕД № РД.11-389/ 12.11.2015 год

зАПОВЕД № РД.11-389/ 12.11.2015 год

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 01.12.2015г. (вторник) от 11,30 часа в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №503007, НТП "Друга селищна територия", с площ 3,353дка, ІV кат., в местността „Зад ушите" в землището на гр.Мизия, община Мизия за срок от 5/пет/ стопански години, считано от 2015/2016 стопанска година.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 140,83лв/дка, (3,353дка х 42,00лв/дка) съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 16.11.2015г. до 30.11.2015г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00ч. на 30.11.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 ч. на 30.11.2015г. след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 08.12.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 01.12.2015г. до 17.00 часа на 07.12.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 07.12.2015г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 07.12.2015г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"