Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-329 /06.10.2015г.

ЗАПОВЕД № РД.11-329 /06.10.2015г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.49, т.1 и чл.50 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия, Решение №555/17.09.2015г. на ОбС-Мизия

НАРЕЖДАМ

1.На 20.10.2015г. от 11:30 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за:
- учредяване право на строеж за построяване на гараж, върху общински терен с площ 17,90 кв.м, с предназначение за гараж №2, находящ се югозападно от магазин – с кад. №1685, долепен до бл.2, в УПИ ХІХ в кв.33 по плана на гр. Мизия, чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Определям начална тръжна цена 143,20 лева /сто четиридесет и три лева и 20ст./, представляваща 17,9 кв.м х 8,00 лв/кв.м.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 06.10.2015г. до 17:00 часа на 19.10.2015г., в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /14,32 лв./ и се внася до 16:00ч. на 19.10.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 19.10.2015г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 27.10.2015г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 20.10.2015г. до 17:00ч. на 26.10.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 26.10.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 26.10.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ЗАМ. КМЕТ: /п/
Н. НЕКОВСКИ
/със заповед за заместв. № РД.11-310/17.09.2015г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"