Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.11- 253 / 20.08.2015г.

ЗАПОВЕД № РД.11- 253 / 20.08.2015г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.6 и чл.12 от Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, чл.5, ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи, в изпълнение на чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с усложнената пожарна обстановка на територията на страната

З А Б Р А Н Я В А М:

Паленето на огън, на сухи треви, стърнища, слогове и други растителни отпадъци, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в непосредственно близост до земеделски земи, пасища, горски и защитени территории.

Н А Р Е Ж Д А М:

На нарушителите, извършили изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци да се съставят актове и се наказват с глоба от 1500 до 6000 лв. /съгласно чл.41а от Закона за опазване на земеделските земи/.

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Мизия, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и съставните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване, и връчена на всички земеделски производители и земеделски стопани и Сдружения на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, ползватели на пасища по землища в община Мизия.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Нековски – зам. кмет на Община Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"