Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА за обезпечаване подготовката и произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015г.

.................................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум ще се проведе от Общинска избирателна комисия -Мизия на 19.10.2015г. /понеделник/от 16.30 ч.в малката зала на Читалище „Просвета -1915 ,,-гр.Мизия.
Присъствието на Председателя ,3аместник-председателя и Секретаря на секционната комисия е задължително!
От селата ще има осигурен транспорт, от пред кметствата, както следва:
-15.30 часа - с.Крушовица;
-15.40 часа - с.Липница;
-15.30 часа - с.Софрониево;
-15.40 часа - с.Войводово;
- 16.00 часа - с.Сараево
Връщане - след приключване на обучението/ от паркинга пред Общинска
администрация -Мизия/.

.........................................................................................................................................................

Публикувана на 01.10.2015г.

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015Г.

 

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АБВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 1984-МИ/НР от 08 септември 2015г.на ЦИК и Решение № 103-МИ от 30 септември 2015г.на Общинска избирателна комисия-Мизия /ОИК/, Ви каня на 06.10.2015г. /вторник /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г.
Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 1984- МИ/НР от 08.09.2015г.на ЦИК.

 

т.8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Общинска избирателна комисия.
Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Местни избори и Национален референдум 2015/.

 

Приложение:1.Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.на ЦИК;
2.Решение № 103-МИ от 30.09.2015 г.на ОИК-Мизия;

 

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:
/Зап.за заместване № РД.11-310/17.09.2015г./ НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ

 

Съгласувал,
Секретар:
Д.Лехчевска

 

Приложения 1 и 2

.....................................................................................................................................................

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

......................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Мизия уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата по населените места, както следва :

 

І.Избори за общински съветници и кметове

 

1. Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК (не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин) и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове подава декларация в кметството по адреса на пребиваване- до 14.09.2015 г.вкл. Приложение № 8-МИ

 

2. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-МИ и Приложение № 18-НР – до 04.10.2015 г.вкл.-Приложение № 16-МИ

 

3. Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес Подават се и двете заявления, ако гласоподавателят иска да гласува по настоящ адрес в съответното населено място и ако има право на това! За да гласува по настоящ адрес за референдума, избирателят трябва да има НА в съответното населено място към момента на подаване на заявлението, ако междувременно е сменил настоящия си адрес, се отива към издаване на удостоверение за гласуване на ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО – до 10.10.2015г. вкл. Приложение № 12-МИ

 

4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – до 17.10.2015 г.вкл. Приложение № 7-МИ

 

5. Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление –до 19.10.2015 г.вкл.Приложение № 9-МИ

 

6. Когато на територията на общината е назначена подвижна избирателна комисия, избирателите с трайни увреждания, които са пропуснали срока по т. 2, могат да подадат заявление допълнително. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-МИ и Приложение № 18-НР- до 19.10.2015г. вкл.Приложение № 16-МИ

 

7. Срок за вписване/дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. -
до 23.10.2015 г.вкл.-Приложение № 10-МИ

 

8.Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица – до 23.10.2015г.вкл.Приложение № 11-МИ

 

9.Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да му се издаде удостоверение – Приложение №14-МИ
Случаите, в които се издава такова удостоверение са:
1. Ако е отпаднало поставянето му под запрещение – става със съдебно решение
2. Ако е било лишено от свобода, но е освободено в изборния ден – Може да гласува само по постоянен адрес!
3. Ако е вписано в списък по настоящ адрес в друго населено място, но иска да гласува по постоянен
В ИЗБОРНИЯ ДЕН /Приложение № 13-МИ/

 

* За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата 24 април 2015 г. включително.

 

ІІ.Национален референдум

 

1. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-МИ и Приложение № 18-НР-до 04.10.2015г.вкл./Приложение № 17-НР/

 

2. Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес Подават се и двете заявления, ако гласоподавателят иска да гласува по настоящ адрес в съответното населено място и ако има право на това! За да гласува по настоящ адрес за референдума, избирателят трябва да има НА в съответното населено място към момента на подаване на заявлението, ако междувременно е сменил настоящия си адрес, се отива към издаване на удостоверение за гласуване на ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО – следващата т. 3 – до 10.10.2015г.Приложение № 18-НР

 

3. Избирател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, подава заявление до кметството по постоянен адрес (адрес на пребиваване), че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове. Издава се удостоверение – Приложение № 20-НР-до 10.10.2015г. Приложение № 19-НР
Това може да се получи, ако избирателят е сменил настоящия си адрес след 24.04.2015 г.
Пример: Преди 24.04.2015 г. лицето Х има ПА в София и НА – в Мизия. При това положение то има право да гласува за общински съветници и кметове в Мизия, след като подаде заявление за гласуване по настоящ адрес. Но през месец юни 2015 г. същото лице е променило настоящия си адрес и той вече е в София. В такъв случай лицето ще излезе в избирателните списъци за референдума в София и не може да подаде заявление за гласуване по НА в Мизия.

 

4.Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък –до 17.10.2015г.вкл.Приложение № 12-НР

 

5.Когато на територията на общината е назначена подвижна избирателна комисия, избирателите с трайни увреждания, които са пропуснали срока по т. 2, могат да подадат заявление допълнително. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление-Приложение № 12-МИ и Приложение № 18-НР- до 19.10.2015г.вкл.Приложение № 17-НР

 

6.Срок за вписване/дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени-до 23.10.2015г.вкл. Приложение № 13-НР

 

7.Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица – до 23.10.2015г.вкл.Приложение № 10-НР

 

8.Лице, което е вписано в забранителния списък за националния референдум, поради това, че е заявило, че ще гласува извън страната, може да бъде вписано в избирателния списък по постоянен адрес в България- до 23.10.2015г.Приложение № 11-НР

 

9.Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да му се издаде удостоверение – Приложение № 15-НР.
Случаите, в които се издава такова удостоверение са:
1. Ако е отпаднало поставянето му под запрещение – става със съдебно решение
2. Ако е било лишено от свобода, но е освободено в изборния ден – Може да гласува само по постоянен адрес!

 

В ИЗБОРНИЯ ДЕН /Приложение № 14-НР/

 

* Право да гласуват в национален референдум имат граждани на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към 10 август 2015 г.

 

Заявленията от гражданите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.са по образец и се подават при служителите от звена „ГРАО" в общинската и кметските администрации по населени места,както и по електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

 

За информация тел: 09161 / 23-15

 

......................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството , за справки в избирателните списъци за Местни Избори и Национален Референдум е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

 

Чрез сайта може:

 

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Местни Избори и Национален Референдум.

 

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

 

-Да се регистрира удостоверение за гласуване в определено населено място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 

Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

 

-Служебни справки в избирателните списъци

 

-Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес

 

-Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване в определено населено място

 

-Въвеждане и редактиране на Част II от избирателните списъци.

 

.................................................................................................................................................................................

 

Публикувана на 12.09.2015г.

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015Г.

 

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АБВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г.на ЦИК и Решение № 20-МИ от 10 септември 2015г.на Общинска избирателна комисия-Мизия /ОИК/, Ви каня на 16.09.2015г. /сряда /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 1984- МИ/НР от 08.09.2015г.на ЦИК.

 

Т.8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Общинска избирателна комисия.
Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Местни избори и Национален референдум 2015/.
Приложение:1.Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.на ЦИК;
2.Решение № 20-МИ от 10.09.2015 г.на ОИК-Мизия;

 

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Съгласувал:
Секретар:
Д.Лехчевска

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2

......................................................................................................................................................

Публикувана на 20.08.2015г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ГР.МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015Г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АБВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.75, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015г.на ЦИК ,Ви каня на 25.08.2015г. /вторник /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Общинска избирателна комисия / ОИК / в Община Мизия за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.75,ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и т.5 от Решение № 1524- МИ/НР от 18.08.2015г.на ЦИК.

При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите по т. 3 представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.
Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централна избирателна комисия.
Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ОИК и декларацията по чл.81 от Изборния кодекс са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Местни избори и Национален референдум 2015/.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

..............................................................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕИЕ  2  - Предложение за състав на ОИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25-ти октомври 2015г.

ДЕКЛАРАЦИЯ (по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК)

.............................................................................................................................

РЕШЕНИЕ НА ЦИК №1524-МИ/НР София, 18.08.2015

.............................................................................................................................

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"