Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ПРОТОКОЛ от извършена проверка на 30.07.2015 г.за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес на територията на Община Мизия в периода 1 юли 2014 г.-30 април 2015 г .

ПРОТОКОЛ от извършена проверка на 30.07.2015 г.за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес на територията на Община Мизия в периода 1 юли 2014 г.-30 април 2015 г .

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Днес,30.07.2015 г.от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация –гр.Мизия ,в изпълнение на Заповед № РД.11-196/22.07.2015г.на Кмета на Община Мизия ,се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Цветанова Лехчевска-Секретар на Община Мизия
И ЧЛЕНОВЕ: 1.Филка Проданова Лазарова-Директор д-ция «УТИСХД»при
Община Мизия
2.Дафинка Илиева Берчева – Ст.експерт»УТС»при Община Мизия
3.Таня Йосифова Каменовска –Ст. специалист «ГРАО»при Община Мизия
4.Илияна Миткова Каменова –Ст. специалист «ГРАО»при Община Мизия
5.Жулиета Нисторова Нацева-Старши експерт ТЗ»ГРАО»-Враца
6.Малина Валентинова Червенкова – Главен специалист ТЗ»ГРАО»Враца
7.Ваня Цветанова Дамянова-Старши експерт в Д-ция «АПОФУС»при Областна администрация – гр.Враца
8.Георги Иванов Георгиев –Началник У»Полиция»-гр.Мизия
Комисията извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес на територията на Община Мизия в периода 1 юли 2014 г.-30 април 2015 г .
Комисията след като прегледа и провери адресните регистрации извършени на територията на с.Крушовица ,с.Софрониево,с.Липница,с.Войводово и гр.Мизия
установи следното:
На територията на всички населени места и гр.Мизия са спазени изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г.-30 април 2015 г .
Съгласно § 16 ,ал.2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ ,обн.в ДВ ,бр.55 от 21.07.2015 г.,протоколът да бъде обявен публично.
Настоящият протокол се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра по един за Община Мизия ,Областна администрация –гр.Враца,ТЗ»ГРАО»гр.Враца и У»Полиция» .

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п//Десислава Цветанова Лехчевска/
И ЧЛЕНОВЕ: /п//Филка Проданова Лазарова /
/п/ /Дафинка Илиева Берчева/
/п/ /Таня Йосифова Каменовска
/п//Илияна Миткова Каменова
/п/ /Малина Валентинова Червенкова
/п/ /Ваня Цветанова Дамянова
/п/ /Георги Иванов Георгиев

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"