Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове З А П О В Е Д № РД.11-130/20.05.2015 год

З А П О В Е Д № РД.11-130/20.05.2015 год

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.13 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 04.06.2015г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година, на земи от Общинския поземлен фонд и по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /Остатъчния фонд/ – пасища и мери /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Софрониево

13:00 ч.

с.Сараево

                 14:00 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.
2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 20.05.2015г. до 03.06.2015г.
3.Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 03.06.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:30 ч. на 03.06.2015г., след закупуване на тръжна документация.
4.В търга могат да участват само животновъди, отглеждащи пасищни животни.
5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 10.06.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 04.06.2015г. до 17.00 часа на 09.06.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия до 17,00 ч. на 09.06.2015г., след закупуване на тръжна документация.
7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Н.НЕКОВСКИ
/Със заповед № РД.11-125/19.05.2015г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"