Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Съобщение във връзка с оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник"

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на окoлната среда /ЗООС/ обн.ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./ чл.7, ал.1 и чл.8 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС// ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №237/2009г., ДВ бр.80/2009г./,чл.31, ал.4 и и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007г., и ПМС №201/2007г./ и представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

С Решение № ВР-17-ПР/2010г. Регионалната инспекция по околна среда и води гр.Враца взе решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Рибарник”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: ПИ № 000321 и №000286 в месността „Рога”, землището на с.Софрониево, община Мизия, област Враца,

С възложител:Красимир Петков Стефанов, ул.”Кирил и Методий” №61,с.Гложене, общ.Козлодуй, обл.Враца, тел.0887/828142

 

От Общинското ръководство

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"