Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВEД № РД.11-57 / 18.03.2015г.

ЗАПОВEД № РД.11-57 / 18.03.2015г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №477/17.02.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 08.04.2015г. от 12:00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
ПИ №000146, с площ 20,657 дка, с НТП „Гора в земед. земи", VІ категория, местност „Лозята", землище с. Войводово;
ПИ №000694, с площ 36,742дка, с НТП „Гора в земед. земи", ІV категория, местност "Крушата", землище с. Софрониево;
ПИ №161014, с площ 65,138дка, с НТП „Гора в земед. земи", ІV категория, местност "Герена", землище с.Липница;
ПИ №243008, с площ 27,189дка, с НТП „Гора в земед. земи", VІ категория, местност "Герена", землище с.Крушовица.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 14 676,21 лв – за ПИ №000146; 67 844,07лв – за ПИ №000694; 53 307,45лв – за ПИ №161014 и 40 283,53лв – за ПИ №243008.

3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 24.03.2015г. до 17:00ч. на 07.04.2015г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 07.04.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 15.04.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 08.04.2015г. до 17:00ч. на 14.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 14.04.2015г. по депозитна сметка по т.4, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"