Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове З А П О В Е Д № РД.11-49 /12.03.2015 год.

З А П О В Е Д № РД.11-49 /12.03.2015 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал.2, чл.50, ал. 1 и ал.2
от Наредба №5 на Общински Съвет - Мизия

ОТКРИВАМ

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1.За отдаване под наем на помещение с площ 10,20 кв.м, представляващо търговска част, находящо се в масивна сграда в УПИ ІІ, кад. №49, кв. 6 по плана на с. Сараево за търговска дейност, срок от 5 (пет) години.
2.Определям първоначална наемна цена 1,35 лв за 1 кв.м. на месец, съгласно тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия, която е в размер на 10,00 лв. и се закупува от 18.03.2015г. до 01.04.2015г.
4.Търгът ще се проведе на 02.04.2015г. от 11:00ч. в зала №311 в сградата на Общинска администрация.
5.Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена /1,38 лв/ се внася от 18.03.2015г. до 01.04.2015г. до 17:00 часа на 01.04.2015г. в касата на Информационния център.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 09.04.2015г. при същите условия и час, като за него тръжна документация се закупува от 02.04.2015г. до 17:00ч. на 08.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Информационния център от 02.04.2015г. до 17:00ч. на 08.04.2015г.
7.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за отдаване под наем на помещението, като част от нея.
8.Съставът на комисията да бъде определен със заповед, издадена в деня на търга.
9.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция «УТИСХД» Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"