Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мизия

Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

МОТИВИ

 

1. Причини, налагащи приемане на нова наредба
С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ в изпълнение на изискванията на чл. 82, ал. 1 от същия закон, общинският съвет следва да приеме наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Съгласно § 122 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз се провежда по правилата на същия закон.
2. Цели
С Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мизия, се цели постигане на съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, както и спазване на принципите за управление на публичните средства.
3. Финансови средства
Приемането и прилагането на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мизия не е свързано с разходването на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати
С приемането на наредбата, ще бъде приведена в съответствие местната под законова нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен.
Въвежда се в наредбата изискването за средносрочно бюджетно планиране.
Очаква се със същата да се постигне по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната политика на Община Мизия.
Общинският бюджет ще се управлява по начин, който ще гарантира отчетността и отговорността на всички разпоредители с бюджет.
Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на Община Мизия.
Друг резултат който следва да бъде постигнат е поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на Община Мизия.
Ще се разшири обхвата на информацията съдържаща се в годишния отчет.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мизия е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Proekt_Naredba.doc)Проект на НАРЕДБА [ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"