Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Обява за газопровод

Обява за газопровод

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ОБЯВА
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29 /2010г.)
УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, за следното инвестиционно предложение: 
Проектиране и изграждане на обект ”Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово”, свързващ посочените региони със съществуващата газопреносна мрежа от Иван Кирилов Дреновички – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз” ЕАД, София – 1336, седалище на дружеството: ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров № 66, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478.

Инвестиционното намерение цели разширението на газопреносната мрежа на ”Булгартрансгаз” ЕАД, с цел създаване на техническа възможност за включване на нови консуматори на природен газ (в случая захранване на потребители от региона на гр.Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и гр.Оряхово, а на последващ етап и от региона на гр.Мизия и гр.Бяла Слатина)

Съгласно изпълнените предпроектни проучвания се разглеждат два възможни варианта за трасе на новия газопровод. При първия вариант трасето ще преминава през общините Враца, Криводол, Борован, Хайредин, Мизия /през землище гр.Мизия и землище с. Софрониево / и Козлодуй, а при втория – през общините Враца, Борован, Хайредин, Мизия и Козлодуй, като за община Мизия ще премине през землищата на с. Липница, с. Софрониево, с. Войводово и гр. Мизия.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в Общинска администрация – гр.Мизия, община Мизия, ул.”Г.Димитров” 25-27, Информационен център за административно обслужване на населението или РИОСВ – гр.Враца, ул.”Екз.Йосиф”№81.


От Общинското ръководство

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"